Upute za upotrebu WHIRLPOOL AWZ 475

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom WHIRLPOOL AWZ 475. Nadamo se da vam je ovaj WHIRLPOOL AWZ 475 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča WHIRLPOOL AWZ 475.


WHIRLPOOL AWZ 475 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1142 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   WHIRLPOOL AWZ 475 PROGRAM CHART (267 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 475 INSTRUCTION FOR USE (781 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik WHIRLPOOL AWZ 475

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] AWZ 475 SADRÆAJ PRIJE UPORABE PERILICE RUBLJA MJERE OPREZA I OPE PREPORUKE POSTAVLJANJE TRANSPORT I RUKOVANJE OPIS PERILICE RUBLJA VRATA PRIJE PRVOG CIKLUSA PRANJA PRIPREMA PERILICE DETERDÆENTI I ADITIVI UKLANJANJE FILTERA/IZBACIVANJE PREOSTALE VODE »I©ENJE I ODRÆAVANJE VODI ZA UKLANJANJE GRE©AKA SERVISNI ODJEL DODACI UGRADBENI MODELI POSTAVLJANJE VRATA NA URE­AJ TABLICA PROGRAMA 2 3 4 4 5 5 5 6 6 8 9 10 12 12 13 14 16 2 Prije uporabe perilice rublja 1. Uklanjanje ambalaæe i pregled · Nakon uklanjanja ambalaæe provjerite da perilica rublja nije oteÊena. · Provjerite da li su prisutni svi dodaci i dostavljeni dijelovi. · Uklonite ambalaæu (plastiËne vreÊice, stiropori i drugo) izvan dosega djece buduÊi da predstavljaju potencijalnu opasnost. [. . . ] Ladica deterdæenta Redovito Ëistiti ladicu deterdæenta, barem tri do Ëetiri puta godinje kako bi se sprijeËilo nakupljanje deterdæenta. Pritisnuti tipku "PUSH" i izvaditi ladicu deterdæenta. Ukloniti razdjelnik iz glavnom odjeljka izvlaËenjem prema gore (vidi crne strelice). OËistiti deterdæent iz ladice deterdæenta pomoÊu vlaæne tkanine. Ponovo postaviti razdjelnik i pokrovnu reetku u ladicu deterdæenta i postaviti ga natrag u leæite. Ulazni otvor crijeva Ako se na crijevu za dovod vode uoËe oteÊenja, potrebno ga je zamijeniti sa novim crijevom istog tipa, koji se moæe nabaviti ili u naem Servisnom odjelu ili kod vaeg distributera. Kontaktirajte na tim Servisnog odjela ili specijalnog dobavljaËa kako biste nabavili zamjensko crijevo. »iÊenje mreæasto filtera u otvoru crijeva za dovod vode 1. OËistite unutarnji mreæasti filter i ponovo priËvrstite otvor crijeva na slavinu. Sada odarafite otvor crijeva na straænjoj strani perilice rublja. Izvadite mreæasti filter iz spoja perilice pomoÊu univerzalnih klijeta i oËistite ga. Otvorite ventil slavine i provjerite da na spojevima ne izlazi voda. 10 VodiÊ za uklanjanje greaka Ureaj je opskrbljen sa automatskim sigurnosnim funkcijama koje detektiraju pogreke u poËetnoj fazi i dozvoljavaju sigurnosnom sistemu da pravilno reagira. Problem Perilica ne zapoËinje s radom i niti jedna lampica nije upaljena Perilica ne zapoËinje s radom iako je pritisnuta tipka "Start" Uzrok, Rjeenje, Preporuke · UtikaË perilice nije pravilno prikljuËen na mreæno napajanje. · UtiËnica ili osiguraË nisu ispravni (koristite drugu elektriËnu napravu za testiranje utiËnice) · Tipka "ON/OFF" (ako postoji) nije pritisnuta · Vrata nisu pravilno zatvorena · UkljuËena je funkcija "Rinse Hold" (Odgoeno ispiranje) (ako postoji) i lampica za ne-guævanje se ukljuËuje u programski slijed indikatora; zavriti "Rinse Hold" pritiskom na tipku "Start" ili odabirom i pokretanjem programa ""Izbacivanje vode" (Drain). · Promijenjen je program: odabrati novi program i stisnuti tipku "Start". · Program je prekinut i vrata su otvorena: zatvoriti vrata i ponovno zapoËeti program pritiskom na tipku "Start". · Aktivirao se je sistem za sigurnost ureaja (vidi "Opis crvenih indikacija") · Ventil za dovod vode nije otvoren ili je stisnut ulazni otvor vode (pali se lampica "Water tap closed"(Zatvoren dovod vode). · Razdjelnik nije pravilno smjeten u odjeljku za glavno pranje ili nije prikladan za upotrebu prakastih i tekuÊih deterdæenata (vidi "Deterdæenti i aditivi"). · Razina vode nije dovoljna; moæda je blokiran mreæasti filter dovoda vode (vidi "»iÊenje i odræavanje"). · Transportni vijci nisu uklonjeni; Prije uporabe perilice, obavezno ukloniti transportne vijke. · Ureaj nije uravnoteæen/nije postavljen stabilno na sve Ëetiri noæice (vidi dodatno "Uputa za postavljanje"). RuËnici), ovaj sistem moæe automatski smanjiti brzinu centrifugiranja ili Ëak prekinuti ciklus kako bi zatitio perilicu. [. . . ] ODGO­ENI PO»ETAK Opcija "Odgoeni poËetak" omoguÊava aktivaciju programa perilice u kasnijim fazama, kao to je primjerice noÊu kada je el. Nemojte koristiti tekuÊi deterdæent pri aktivaciji ove opcije. · Odaberite program i opcije · Pritisnite tipku "Odgoeni poËetak" da odaberete vrijeme odgode poËetka u intervalu od 1 do 12 sati; · Pritisnite tipku "Start". Indikatorska lampica pored tipke "Odgoeni poËetak" poËinje svijetliti, dok indikator odabira svijetli da oznaËi odbrojavanje preostalog vremena. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA WHIRLPOOL AWZ 475

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika WHIRLPOOL AWZ 475.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag