Upute za upotrebu WHIRLPOOL AWE 8629

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom WHIRLPOOL AWE 8629. Nadamo se da vam je ovaj WHIRLPOOL AWE 8629 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča WHIRLPOOL AWE 8629.


WHIRLPOOL AWE 8629 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2619 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   WHIRLPOOL AWE 8629 PRODUCT FICHE (58 ko)
   WHIRLPOOL AWE 8629 PROGRAM CHART (480 ko)
   WHIRLPOOL AWE 8629 INSTRUCTION FOR USE (2479 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik WHIRLPOOL AWE 8629

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] AWE 8629 SADRÆAJ DEFINICIJA UPORABE PRIJE UPORABE PERILICE MJERE OPREZA I OPΔE PREPORUKE OPIS PERILICE PRIJE PRVOG PRANJA PRIPREMA RUBLJA ZA PRANJE DETERDŽENTI I DODACI »IŠΔENJE FILTRA/ODVOD OSTATKA VODE »IŠΔENJE I ODRŽAVANJE U SLU»AJU PROBLEMA SERVIS TRANSPORT I RUKOVANJE POSTAVLJANJE TABLICA PROGRAMA IZJAVA O SUKLADNOSTI 2 2 3 4 4 5 7 9 10 12 15 15 16 20 25 2 Definicija uporabe Ova perilica rublja namijenjena je iskljuËivo uporabi u kuÊanstvu, za pranje uoobiËajenih koliËina rublja. Ako perilicu poklonite ili prodate drugoj osobi, zajedno s perilicom joj predajte i te dokumente. Prije uporabe perilice 1. Izvadite donju zaštitu tako da nagnete perilicu i zakrenete je na jednom od straænjih kutova. Osigurajte da je crni plastiËni dio zaštite dna (ako je dostupan na modelu) ostane u ambalaæi, a ne u dnu perilice. [. . . ] (ukoliko je • Aktivirana je funkcija “ZakljuËavanja tipaka” dostupna na vaπoj perilici). Za otkljuËavanje tipaka, istovremeno pritisnite tipke za podeπavanje temperature i brzine centrifuge i zadræite ih 3 sekunde. Simbol kljuËa nestaje s pokazivaËa i moguÊe je pokrenuti program. • Pritisnuta je tipka “Rinse Hold” (prekid ispiranja) (ako je dostupno na vaπoj perilici): iskljuËite funkciju ponovnim pritiskom na tipku “Start/Pause” ili odaberite i pokrenite program “Drain” (cijeenje). • Jeste li odabrali drugi program: izaberite novi program i ukljuËite ga pritiskom na tipku “Start/Pause”. • Program je prekinut i otvorio se poklopac perilice - zatvorite poklopac i ponovo pokrenite program pritiskom na tipku “Start/Pause”. • Slavina je zatvorena ili je dovodno crijevo presavijeno (svijetli indikator “Zatvorena slavina”) • Jeste li pravilno postavili posudu za doziranje i je li posuda zaËepljena (pogledajte poglavlje “»iπÊenje i odræavanje”); • Je li zaËepljen filtar na dovodnoj cijevi (pogledajte poglavlje “»iπÊenje i odræavanje”). • Jeste li ureaj iznivelirali prilikom postavljanja i jesu li sve Ëetiri noæice ispravno podeπene (pogledajte poglavlje “Postavljanje”); • Jeste li uklonili transportnu zaπtitu. Perilica ima ugraen sustav otkrivanja i ispravljanja neravnoteæe. ogrtaË za kupanje), moæe se dogoditi da sustav automatski smanji brzinu okretanja bubnja i tako zaπtiti ureaj ili Ëak moæe prekinuti centrifugu. • Ako je rublje joπ mokro nakon centrifugiranja, po potrebi dodajte joπ rublja i ponovite centrifugiranje. Ponovite program ispiranja kako bi se uklonila prevelika koliËina deterdæenta. Preveliko stvaranje pjene moæe onemoguÊiti centrifugu; izbjegavajte preveliku potroπnju deterdæenta. • Tipka za podeπavanje brzine centrifuge (ukoliko je dostupna) je podeπena na nisku brzinu ili je centrifuga iskljuËena. Perilica se zaustavila usred programa, i oznaka “Start/Pause” trepÊe. U posudi za doziranje zadræavaju se ostaci deterdæenta i dodataka nakon pranja. Perilica rublja se tijekom centrifugiranja previπe trese (vibrira). Rezultati zadnjega centrifugiranja su loπi. 13 Preostalo vrijeme pranja na pokazivaËu (ukoliko ga perilica ima) odjednom se prikazano vrijeme produljuje/skraÊuje Radi se o uobiËajenom naËinu na koji se perilica prilagoava faktorima koji mogu utjecati na pranje, primjerice: pretjerano pjenjenje, preteπki i nebalansirani komadi rublja, dugo vrijeme grijanja hladne vode iz dovoda. Uslijed ovih uvjeta preostalo vrijeme programa se ponovno preraËunava i po potrebi obnavlja. Na nekim pokazivaËima (ovisno o modelu), kod takvih obnavljanja vremena se pojavi odgovarajuÊa animacija. Opis crvenih indikatora Svijetli crveni indikator (ukoliko je dostupan na vaπoj perilici) Crveni indikator (ukoliko je dostupan na vaπoj perilici) Opis Uzroci Rjeπenja Perilica nema dovoljan dovod ili uopÊe nema dovoda vode. Provjerite: • Je li slavina za dovod otvorena do kraja i je li dovoljan pritisak vode. • Je li zaËepljen mreæasti filter - oËistite ga (pogledajte poglavlje “Briga i odræavanje”) • Je li dovodna cijev zamrznuta. • ProzorËiÊ sigurnosnog ventila je crvene boje (isporuËen s ureajem je opremljen crijevom dovoda kao što je prikazano na slici “A” pogledajte poglavlje “Briga i odræavanje”); zamijenite crijevo novim dostupnim u ovlaštenom servisu ili u specijaliziranoj trgovini. Nakon uklanjanja problema, ponovo pokrenite program pritiskom tipke “Start/Pause”. [. . . ] • Preostalo vrijeme odgode nestaje pri pokretanju programa i prikazuje se preostalo vrijeme programa. • Nakon pritiska tipke “Start/Pause”, broj odabranih sati se moæe smanjiti zadræavanjem tipke “Odgoda poËetka”. Za vrijeme od 1 sata, vrijeme odgode se moæe smanjiti po 10 minuta. Poništavanje odgode . . . prije pritiska tipke “Start/Pause”, • Odaberite drugi program ili pritisnite tipku “Reset”. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA WHIRLPOOL AWE 8629

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika WHIRLPOOL AWE 8629.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag