Upute za upotrebu SAMSUNG LE19B541 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom SAMSUNG LE19B541. Nadamo se da vam je ovaj SAMSUNG LE19B541 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča SAMSUNG LE19B541.


SAMSUNG LE19B541 POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1144 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   SAMSUNG LE19B541 (18136 ko)
   SAMSUNG LE19B541 QUICK GUIDE (VER.1.0) (1812 ko)
   SAMSUNG LE19B541 OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.1) (310 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik SAMSUNG LE19B541POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Imajte na umu kad odlucite postaviti ureaj dasupovrsinenamjestajapremazaneraznim vrstama laka i plastike, a veina njih sadrzi kemijskeaditive. Tomozeuzrokovatikoroziju noguureaja, stomozerezultiratimrljamana povrsininamjestaja, kojemozebititeskoilinemogueukloniti. Zaslonvasegtelevizorazadovoljavanajvise standarde kvalitete i provjeren je za greske piksela. Unatoc velikoj paznji tijekom proizvodnje, zbogtehnoloskihrazlogajenemogueupotpunostiiskljucitimogunostdaenekipikseli bitineispravni. PoduvjetomdasuuogranicenjimakojepostavljaDINnorma, greskepikselatevrstese nemogusmatratinedostatkomkakodefinira jamstvo. [. . . ] 2Pritisnite»V«ili»«dabisteodabralipopis prijenosai»«zapocetakreprodukcije. ­Televizorseprebacujenatrenutniprijenos. Pretragaslikanaprijed/unazad 1tijekomreprodukcije, pritisnite», «ponovno dabisteodabralibrzinureprodukcije(2x, 4x, 8xili16x). ili pritisnite»m«ponovnodabisteodabralibrzinureprodukcije(2x, 4x, 8xili16x). Ponavljanjeodreenescene(A-B) Mozeteoznacitipocetakikrajscene, zatimseto ponavljanoreproducira. Napomena: 7 Zaizlazizrezimaponavljanja, pritisnitetipku»7«. 7 7 HRVATSKI 23 OSOBNIVIDEOSNIMAC----------------------------------------------------------------------------Reprodukcijatijekomsnimanja Mozeteiligledatitrenutniprijenoskojisesnima ili prethodno snimljeni prijenos dok snimanje traje. 1Odaberite kanal pomou »1. . . 0« ili »P+«, »P­«ipritisnite» «. 2Pritisnite»8«nakonnekogvremenakadzapocnesnimanjedabistezapocelisreprodukcijomdijelakojijesnimljendotad; ili pritisnite » « da biste otvorili izbornik »Pohranjenipopis«. Pritisnite»V«ili»«dabiste odabraliprijenoskojizelitegledatiipotvrdite sa»«. Ureivanjepopisasnimljenog. Mozete brisati ili sortirati snimljene prijenose (program, kanalilivrijeme). «dabisteotvorilipopissnimlje- Brisanjeprijenosa Mozetebrisatisnimljeneprijenose. 2Pritisnite» «(crveno)dabistepotvrdiliizatim»<«ili»>«dabisteodabrali»Da« 7 Napomena: Datoteke koje se snimaju i reproduciraju u tomtrenutkusenemogubrisati. Sortiranjeprijenosa Mozetesortiratispremljeneprijenoseuzlaznim redoslijedom po programima, kanalu ili vremenu. 1Svakiputkadpritisnete» «, snimljeniprijenosisesortirajupoprogramu, kanaluilivremenu. 24 HRVATSKI TELETEKSTMOD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLOF-tekstinormalnitekst-nacin rada 1Prebacitenateletekstpogonpritiskomnatipku »TXT«. Napomena: Nadnuekranavidjeteteinformacijskiredak koji se sastoji od crvenog, zelenog i, ovisnoopostaji, zutogiplavogtekstualnog polja. Vasdaljinskiupravljacimatipkeodgovarajuihboja. Zaustavljanjestranice Visestruka stranica moze sadrzavati nekoliko podstranica, kojeautomatskilistapostajakoja ihemitira. 2Pritisnite»m«dabisteizasliizfunkcije. Izravnopozivanjepodstranice Ako odabrana podstranica teleteksta sadrzi daljnjestranice, prikazujesebrojtrenutnepodstranicekaoiukupnibrojstranica. 1Odaberite »SPDIF izlaz« pomou »V« ili »«. 2Odaberiteformat(»PCM«ili»Dolby*D«)pritiskomna»<«ili»>«. 3Pritisnite»i«dabistezavrsilispostavkama. * Dolby"idupli-DznaksuzastieniznakoviDolbyLaboratories. " ProizvedenopodlicencomDolbyLaboratoriesa. 26 HRVATSKI RODITELJSKOUPRAVLJANJE------------------------------------------------------------1Otvoriteizbornikpomou»i«. 2Odaberite »RODITELJSKA UPRAVLJANJE« pomou»<«ili»>«ipotvrditesa»«. 3UnesitePINkod»0000«pomou»1. . . 0«. Blokiranjetelevizijskogkanala Pomou osobnog PIN koda, mozete blokirati pojedinacnetelevizijskekanalekojinisupodesni zadjecu. 1Odaberite »Blokiranje programa« pomou »V«ili»«ipritisnite»«zapotvrdu. 2 daberitetelevizijskikanalu»TabliciprograO ma«pomou»V«ili»«ipritisnite» «(zeleno)zapotvrdu. Napomena: Pritisnite»V«ili»«zaotpustanjekanalai iskljuciteblokpritiskomna» «(zeleno). RODITELJSKA ZASTITA Zakljucati sustav Postavljanje PIN-a Blokiranje programa Roditeljsko voenje Zakljucavanje tipki 4 Iskljuceno Iskljuceno s s 7 Odabir Z Nazad Izlaz Davanjeovlastikanalima Postoje filmovi sa sadrzajima ili scenama koje nisupodesnezadjecu. Odreeniprogramisadrzeinformacijekojeprepoznajutesadrzajeilisceneidanaimjerazina pristupaod4do18. Mozeteodabratijednuod tihrazinapristupaitimeomoguitireprodukciju. 1Odaberite»Roditeljskovoenje«pomou»V« ili»«. [. . . ] Pritisnite »V« ili »« da biste odabrali kanal, pritisnite»>«dabisteseprebacilinaznak»-« i pritisnite »« da biste ponovno ukljucili kanal. Stvaranjepopisafavorita Mozeteodabratisvojenajdrazekanaleispremitiihudocetiripopisa(odFAV1doFAV4). 1Uizborniku»Papisprograma«, odaberitetelevizijskikanalpomou»V«ili»«. 2"Gurnite"televizijskikanalpomou»<«ili»>« upopisfavoritaod1do4ispremitepomou »«. Pritisnite»V«ili»«i»<«ili»>«dabiste odabralikanali»«zabrisanje. Unosnazivakanala(najvise8 znakova) 1Uizborniku»Papisprograma«, odaberitezeljenikanalpomou»V«, »«, »<«ili»>«. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA SAMSUNG LE19B541

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika SAMSUNG LE19B541.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag