Upute za upotrebu OLYMPUS FE-5000

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS FE-5000. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS FE-5000 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS FE-5000.


OLYMPUS FE-5000 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3823 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS FE-5000 (6137 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUAL DE INSTRUES (6294 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUEL D'INSTRUCTIONS (6188 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS FE-5000

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNI FOTOAPARAT FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Prirucnik za uporabu ZahvaljujemoVamnaodabiruOlympusovadigitalnogfotoaparata. Prije uporabe fotoaparata pozorno procitajte ove upute kako biste najbolje mogli iskoristiti fotoaparat i produljiti mu vijek uporabe. Preporucujemodaprijesnimanjavaznihslikanapravitenekolikoprobnih snimkikakobisteseupoznalisradomfotoaparata. S ciljem stalnog poboljsanja proizvoda, Olympus pridrzava pravo azuriranjaipromjenepodatakasadrzanihuovomprirucniku. Prikazizaslonaiilustracijefotoaparatauprirucnikunapravljenisutijekom fazerazvojaimoguserazlikovatiodstvarnogproizvoda. Akonijedrugacije navedeno, objasnjenjeovihilustracijaodnosisenaFE-5010/X-915. Korak 1 Remen LI-42Blitij-ionskabaterija LI-41Cpunjacbaterija Provjera sadrzaja pakiranja Digitalnifotoaparat OLYMPUSMaster2 CD-ROM Ostalipriborkojinijeprikazan:Prirucnikzauporabu(ovajprirucnik), jamstvenilist. [. . . ] DPOFpredbiljezbezadanenanekom drugomDPOFureajunemogusemijenjati naovomfotoaparatu. Promjenenapravite naizvornomureaju. Pravljenjenovih DPOFpredbiljezbiovimfotoaparatom izbrisatepredbiljezbekojejenapravio nekidrugiureaj. PredbiljezbezaispisDPOFmoguse napravitizanajvise999slikapokartici. BACK MENU SET OK 5 Upotrijebite kl da biste odabrali [X] (ispis datuma) opciju zaslona, pa pritisnite B gumb. Primjena Ispisujesamosliku. Ispisujeslikusvremenom snimanja. PRINT ORDER 1 ( 1) Podizbornik 2 NO DATE TIME Predbiljezbe za ispis pojedinacnih slika [<] 1 2 Pritisnite gumb q, a zatim pritisnite gumb da biste prikazali glavni izbornik. Upotrijebite klmn da biste odabrali [LPRINT ORDER], pa pritisnite gumb B. PRINT ORDER SET CANCEL BACK MENU SET OK 6 Pomou kl odaberite [SET], pa pritisnite tipku B. < U EXIT MENU SET OK 3 Upotrijebite kl da biste odabrali [<] pa pritisnite gumb B. x0 2009. 08. 26 12:30 100-0004 4 NORM 12M SET OK HR Predbiljezba za po jedan ispis svake slike na kartici [U] Ponistavanje predbiljezbe za ispis odabranih slika 1 2 3 Slijedite korake 1 i 2 u [<] (str. Slijedite korake 5 i 6 u [<]. 1 2 3 4 Slijedite korake 1 i 2 »Ponistavanja svih predbiljezbi za ispis slika« (str. Upotrijebite mn da biste odabrali sliku s predbiljezbe ispisa koju zelite otkazati. Upotrijebite kl da biste kolicinu ispisa postavili na »0«. Ako je to potrebno, ponovite korak 4, a zatim pritisnite B gumb kada zavrsi. Upotrijebite kl da biste odabrali [X] (ispis datuma) opciju zaslona, pa pritisnite B gumb. spodacimazapredbiljezbuispisa. Ponistavanje svih predbiljezbi za ispis slika 1 2 3 Pritisnite gumb q, a zatim pritisnite gumb da biste prikazali glavni izbornik. Upotrijebite klmn da biste odabrali [LPRINT ORDER], pa pritisnite gumb B. Odaberite ili [<] ili [U], pa pritisnite B gumb. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED 5 6 Postavkeseprimjenjujunapreostaleslike RESET KEEP BACK MENU SET OK 7 Pomou kl odaberite [SET], pa pritisnite tipku B. 4 Pomou kl odaberite [RESET], pa pritisnite tipku B. HR Upotreba OLYMPUS Mastera 2 Zahtjevi sustava i instalacija softwarea OLYMPUS Master 2 InstalirajtesoftwareaOLYMPUSMaster2 premaprilozenomvodicuzainstalaciju. Windows Nakonstoracunalootkrijefotoaparat, javlja seporukakojaoznacavazavrsetakpostavke. Potvrditeporukuipritisnite»OK«. Fotoaparat jeprepoznatkaoizmjenjividisk. Prikljucivanjefotoaparatanaracunalo putemUSBcvoristamozeizazvati nestabilnosturadu. Kadajeopcija[MTP]postavljenaza podizbornikkojisejavljakadasepritisnen nakonodabira[PC]ukoraku3, slikese nemoguprenositinaracunalopomou softwareaOLYMPUSMaster2. Povezivanje fotoaparata na racunalo 1 2 Zaslonjeiskljucen. Objektivjeuvucen. Provjerite je li fotoaparat iskljucen. Povezivanje fotoaparata na racunalo. Fotoaparatseautomatskiukljucuje. Visefunkcijski prikljucak Ukljucivanje OLYMPUS Mastera 2 1 USBkabel(isporucen) Dva puta kliknite na ikonu OLYMPUS Mastera 2. Windows sejavljanaradnojpovrsini. Macintosh sejavljaumapiOLYMPUSMaster2. USB Nakonpokretanjasoftwareajavljaseprozor zapregledavanje. PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK KadaOLYMPUSMaster2pokreneteprvi putnakoninstalacije, javljasezaslon »Zadanepostavke«i»Registracija«. Slijediteuputenazaslonu. PronaitepolozajUSBprikljuckasluzei seprirucnikomzauporaburacunala. 3 Upotrijebite kl da biste odabrali [PC] pa pritisnite gumb B. Racunaloautomatskiotkrivafotoaparatkaonovi ureajpriprvomspajanju. 0 HR Rad s OLYMPUS Masterom 2 KadajeOLYMPUSMaster2pokrenut, pojavi sevodiczabrzipocetakskorak-po-korak uputamazauobicajenezadatke. KadaVodic zabrzipocetaknijeprikazan, pritisnite naalatnojtracidabistegaprikazali. Zapojedinostioradupogledajtesoftwareski vodiczapomo. Prijenos i spremanje slika bez upotrebe softwarea OLYMPUS Master 2 OvajfotoaparatkompatibilanjesUSBmedijima zapohranupodatakavelikogkapaciteta. Mozete prenositiisprematislikovnepodatkenasvoje racunalodoksufotoaparatiracunalospojeni. Zahtjevi sustava Windows : Windows2000Professional/ XPHomeEdition/ XPProfessional/Vista Macintosh : MacOSXv10. 3ilinoviji NaracunalonakojemjeWindowsVista, akojeopcija[MTP]postavljenaza podizbornikkojisejavljapritiskomnan nakonodabira[PC]ukoraku3»Povezivanja fotoaparatasracunalom«(str. 40), Windows Galerijafotografijabitedostupna. CakikadracunaloimaUSBprikljucak, pravilanradnijezajamcenusljedeim slucajevima. racunalosUSBprikljuccimainstaliranim pomoukarticezaprosirenjeitd. racunalabeztvornickiinstaliranog operativnogsustavaisastavljenaracunala HR 1 Savjeti za uporabu Akofotoaparatneradikakojepredvieno, ili akojenazaslonuprikazanaporukapogreske, anistesigurnistobisteucinili, pogledajtedonje informacijedabisterijesiliproblem(e). Prijesnimanjaslikepricekajtedaprestane treperitioznaka#(punjenjebljeskalice). Koddugotrajnijeupotrebefotoaparateseunutarnja temperaturamozepovisitiitakouzrokovati automatskoiskljucivanje. Akosetodogodi, uklonitebaterijeizfotoaparataipricekajtedase fotoaparatdovoljnoohladi. Vanjskatemperatura fotoaparatasetakoermozepovisititijekom upotrebe, notojenormalniineukazujena nikakvekvarove. Rjesavanje problema Baterija »Fotoaparat ne radi cak ni s baterijama. « Umetnitenapunjenebaterijeupravilnomsmjeru. »Punjenjebaterije«(str. 10), »Umetanjebaterije ikarticexD-PictureCardTM(prodajeseposebno)u fotoaparat«(str. 11) Zaslon »Slabo se vidi. « Mozdajedoslodokondenzacije*1. Iskljucite Radbaterijemozdajeprivremenobiooslabljen zbognisketemperature. Uklonitebaterijeizagrijte ihtakostoeteihnakratkostavitiusvojdzep. napajanjeipricekajtedasekuistefotoaparata aklimatiziranaokolnutemperaturuiosusiprije fotografiranja. *1 Kapljicekondenzacijemogusestvoritina fotoaparatukadasenaglopreneseshladnog mjestautopluivlaznuprostoriju. »Na zaslonu se javljaju okomite crte. « Kartica/unutarnja memorija »Porukapogreske«(str. 43) Okomitecrtemogusepojavitinazaslonukada jefotoaparatusmjerenpremaiznimnosvjetlom objektupodvedrimnebom, islicno. Tesecrte, meutim, neepojavljivatinakonacnojslici. »Prikazana je poruka pogreske. « »Na slici je snimljeno svjetlo. « Snimanjesbljeskalicomutamnimuvjetima Gumb okidaca uzrokujeodrazavanjebljeskanaprasiniuzraku. »Slika nije snimljena nakon pritiska na gumb okidaca. « X Prekinitestanjemirovanja. Dabisestedjelabaterija, fotoaparatautomatski ulaziustanjemirovanjaizaslonseiskljucuje akosenistaneraditriminutekadajefotoaparat ukljucen. Slikasenesnimanikadgumbokidaca uovomnacinupritisnetedokraja. Rukujtepolugom zoomailidrugimgumbimakakobistefotoaparat prijesnimanjaslikepovratiliizstanjamirovanja. Ostavitelifotoaparatukljucen12minuta, onese automatskiiskljuciti. Pritisnitegumbnkako bisteukljucilifotoaparat. Funkcija datum i vrijeme Y MD TIME »Postavke datuma i vremena vraaju se na zadanu postavku. « CANCEL MENU ---- -- -- -- -- YMD Akosebaterijeizvadeistojeizvanfotoaparata PritisnitegumbKdabistepostavilinacinslikanja. otpriliketridana*2, postavkedatumaivremena vraajusenazadanupostavkuimorajuse resetirati. *2 Vrijemezavraanjepostavkidatumaivremena nazadanepostavkerazlicitojeuovisnosti otomekolikosubaterijebileuaparatu. »Postavljanjedatumaivremena«(str. 13) HR Poruka o pogresci Kadajejednaoddonjihporukaprikazana nazaslonu, provjeriterjesenje. [. . . ] Olympusneepreuzetinikakvuodgovornost zaneovlastenosnimanje, uporabuidruge radnjekojesuusuprotnostisazakonima oautorskimpravima. Koristite iskljucivo navedenu punjivu bateriju i punjac baterija Obavijest o autorskom pravu Svapravapridrzana. Nijedopustenauporaba nitijednogdijelaovogmaterijalailisoftwareau bilokojemobliku, elektronickomilimehanickom, ukljucujuisnimanjeilisnimanjeiuporabu nabilokojemsustavupohranepodatakabez prethodnesuglasnostitvrtkeOlympus. Olympus odbijabilokakvuodgovornostkojaproizlazi izuporabeovihuputailipodatakasadrzanih unjima. Olympuspridrzavapravoizmjene znacajkiisadrzajaovihuputaisoftwarea bezobvezeiliprethodnenajave. Izricitovampreporucamodauzovajfotoaparat koristiteiskljucivonavedenuoriginalnuOlympus punjivubaterijuipunjacbaterija. Koristenje neoriginalnepunjivebaterijei/ilipunjaca baterijamozeuslijedcurenja, zagrijavanja, paljenjailiosteenjabaterijeprouzrocitipozarili tjelesneozljede. Olympusnepreuzimanikakvu odgovornostzanesreeiliosteenjanastala uslijedkoristenjabaterijei/ilipunjacabaterija kojinepripadajuoriginalnomOlympuspriboru. Uvjeti jamstva 1 Ispostavilisedajeovajproizvodneispravaniako jebiopravilnokoristen(uskladusisporucenim pisanim»Mjeramasigurnosti«iUputamaza rukovanje), tijekomrazdobljaoddvijegodine oddatumakupnjekodovlastenogOlympusovog distributeraunutarpodrucjaposlovanja tvrtkeOlympusImagingEuropaGmbH kaostojepredvienonawebstranici: http://www. olympus. comtajeproizvodbiti popravljen, ilizamijenjenpremamogunostima Olympusa, besplatno. Dabireklamiraoproizvod premaovomjamstvu, kupacmoraproizvod iovajJamstvenilistprijeistekadvogodisnjeg jamstvenogrokaodnijetitrgovcuodkojegje proizvodkupljeniliubilokojiOlympusovservisni centaruokvirupodrucjaposlovanjaOlympus ImagingEuropaGmbHkakojeodreenona web-stranici:http://www. olympus. com. Tijekom jednogodisnjegrazdobljaWorldWideWarranty (Jamstvosiromsvijeta)kupacmozeproizvod vratitiubilokojemOlympusovomservisnom centru. NapominjemodatakviOlympus servisnicentrinepostojeusvimdrzavama. HR 2 Kupacedopremitiproizvoddotrgovcailido ovlastenogOlympusovogservisnogcentrana svojuodgovornostisnositesvakitrosaknastao pridopremiproizvoda. 3 Ovimjamstvomnijepokrivenosljedeeikupace moratiplatititroskovepopravka, cakizakvarove kojisejavetijekomgorenavedenogjamstvenog razdoblja. vikvarovidokojihdoezbogpogresnog rukovanja(kaostojenacinprimjenekoji nijenavedenuodjeljku»Mjeresigurnosti« ilidrugimodjeljcimasuputamaitd) B b. ilokojikvarnastaozbogpopravka, preinake, cisenja, itd. kojenijeobavioOlympusov serviseriliOlympusovovlasteniservisni centar. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS FE-5000

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS FE-5000.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag