Upute za upotrebu OLYMPUS FE-4010

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS FE-4010. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS FE-4010 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS FE-4010.


OLYMPUS FE-4010 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1768 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS FE-4010 (2362 ko)
   OLYMPUS FE-4010 FE-4010 MANUAL DE INSTRUES (2099 ko)
   OLYMPUS FE-4010 FE-4010 MANUEL D'INSTRUCTIONS (2512 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS FE-4010

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNI FOTOAPARAT FE-5020/X-935 FE-4010/X-930 Prirucnik za uporabu ZahvaljujemoVamnaodabiruOlympusovadigitalnogfotoaparata. Prijeuporabefotoaparatapozornoprocitajteoveuputekakobiste najboljemogliiskoristitifotoaparatiproduljitimuvijekuporabe. Preporucujemodaprijesnimanjavaznihslikanapravitenekoliko probnihsnimkikakobisteseupoznalisradomfotoaparata. Sciljemstalnogpoboljsanjanasihproizvoda, Olympuspridrzava pravoazuriranjaipromjenepodatakasadrzanihuovomprirucniku. [. . . ] Prikljucivanjefotoaparatanaracunalo putemUSBcvoristamozeizazvati nestabilnosturadu. Kadajeopcija[MTP]postavljenaza podizbornikkojisejavljakadasepritisne nnakonodabira[PC]ukoraku3, slikese nemoguprenositinaracunalopomou softveraOLYMPUSMaster2. Povezivanje fotoaparata na racunalo 1 2 Provjerite je li fotoaparat iskljucen. Zaslonjeiskljucen. Objektivjeuvucen. Povezivanje fotoaparata na racunalo. Fotoaparatseautomatskiukljucuje. Visefunkcijski prikljucak Ukljucivanje OLYMPUS Mastera 2 1 USBkabel(isporucen) Dva puta kliknite na ikonu OLYMPUS Mastera 2. Windows sejavljanaradnojpovrsini. Macintosh sejavljaumapiOLYMPUSMaster2. USB Nakonpokretanjasoftverajavljaseprozor zapregledavanje. PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT KadaOLYMPUSMaster2pokreneteprvi putnakoninstalacije, javljasezaslon »Zadanepostavke«i»Registracija«. Slijediteuputenazaslonu. SET OK PronaitepolozajUSBprikljuckasluzei seprirucnikomzauporaburacunala. 3 Upotrijebite kl da biste odabrali [PC] pa pritisnite gumb B. Racunaloautomatskiotkrivafotoaparatkaonovi ureajpriprvomspajanju. 0 HR Rad s OLYMPUS Masterom 2 NakonpokretanjaprogramaOLYMPUS Master2, prikazateseVodiczabrzi pocetaksdetaljnimuputamazauobicajene zadatke. KadaVodiczabrzipocetaknije prikazan, pritisnite naalatnojtraci dabistegaprikazali. Zapojedinostioradupogledajtesoftverski vodiczapomo. Prijenos i spremanje slika bez upotrebe softvera OLYMPUS Master 2 OvajfotoaparatkompatibilanjesUSBmedijima zapohranupodatakavelikogkapaciteta. Mozete prenositiisprematislikovnepodatkenasvoje racunalodoksufotoaparatiracunalospojeni. Zahtjevi sustava Windows : Windows2000Professional/ XPHomeEdition/ XPProfessional/Vista Macintosh : MacOSXv10. 3ilinoviji NaracunalonakojemjeWindowsVista, akojeopcija[MTP]postavljenaza podizbornikkojisejavljapritiskomnan nakonodabira[PC]ukoraku3»Povezivanja fotoaparatasracunalom«(str. 40), Windows Galerijafotografijabitedostupna. CakikadracunaloimaUSBprikljucak, pravilanradnijezajamcenusljedeim slucajevima. racunalosUSBprikljuccimainstaliranim pomoukarticezaprosirenjeitd. racunalabeztvornickiinstaliranog operativnogsustavaisastavljenaracunala HR 1 Savjeti za uporabu Akofotoaparatneradikakojepredvieno, iliakojenazaslonuprikazanaporukapogreske, anistesigurnistobisteucinili, pogledajtedonje informacijedabisterijesiliproblem(e). Zaslon »Slabo se vidi«. Rjesavanje problema Baterija Mozdajedoslodokondenzacije*1. Iskljucite napajanjeipricekajtedasekuistefotoaparata aklimatiziranaokolnutemperaturuiosusiprije fotografiranja. *1 Kapljicekondenzacijemogusestvoriti nafotoaparatukadasenagloprenese shladnogmjestautopluivlaznuprostoriju. »Fotoaparat ne radi cak ni s baterijama«. »Punjenjebaterije«(str. 10), »Umetanjebaterije (dostavljeno)ikarticexD-PictureCardTM(prodaje seposebno)ufotoaparat«(str. 11) »Na zaslonu se javljaju okomite crte«. Okomitecrtemogusepojavitinazaslonukada jefotoaparatusmjerenpremaiznimnosvjetlom objektupodvedrimnebom, islicno. Tesecrte, meutim, neepojavljivatinakonacnojslici. Umetnitenapunjenebaterijeupravilnomsmjeru. Radbaterijemozdajeprivremenobiooslabljen zbognisketemperature. Uklonitebaterijeizagrijte ihtakostoeteihnakratkostavitiusvojdzep. »Na slici je snimljeno svjetlo«. Snimanjesbljeskalicomutamnimuvjetima uzrokujeodrazavanjebljeskanaprasiniuzraku. Kartica/unutarnja memorija »Porukapogreske«(str. 43) Funkcija datum i vrijeme »Prikazana je poruka pogreske«. »Postavke datuma i vremena vraaju se na zadanu postavku«. Gumb okidaca »Slika nije snimljena nakon pritiska na gumb okidaca«. Akosebaterijeizvadeistojeizvanfotoaparata otpriliketridana*2, postavkedatumaivremena vraajusenazadanupostavkuimorajuseresetirati. *2 Vrijemezavraanjepostavkidatumaivremena nazadanepostavkerazlicitojeuovisnosti otomekolikosubaterijebileuaparatu. »Postavljanjedatumaivremena«(str. 13) Prekinitestanjemirovanja. Dabisestedjelabaterija, fotoaparatautomatski ulaziustanjemirovanjaizaslonseiskljucuje akosenistaneraditriminutekadajefotoaparat ukljucen. Slikasenesnimanikadgumbokidaca uovomnacinupritisnetedokraja. Rukujte polugomzoomailidrugimgumbimakakobiste fotoaparatprijesnimanjaslikepovratiliizstanja mirovanja. Ostavitelifotoaparatukljucen12 minuta, oneseautomatskiiskljuciti. Pritisnite gumbndabisteukljucilifotoaparat. Prijesnimanjaslikepricekajtedaprestanetreperiti oznaka#(punjenjebljeskalice). Akojefotoaparatduljevrijemeukljucen, mozedoidoporastaunutarnjetemperature idoautomatskogiskljucivanja. Utomslucaju izvaditebaterijeipricekajtedasefotoaparat ohladi. Tijekomkoristenjamozesepoveati ivanjskatemperaturafotoaparata, alitoje uobicajenapojavainepredstavljanikakavkvar. Razno »Postavljanje datuma i vremena«. Fotoaparatmozeaktiviratiobjektivioglasitise cakikadnistanesnimate. Razlogjeautomatsko izvoenjeradnjiiautomatskofokusiranjekao pripremazasnimanje. HR Poruka o pogresci Kadajejednaoddonjihporukaprikazana nazaslonu, provjeriterjesenje. Poruka o pogresci CARD ERROR CARD-COVER OPEN g BATTERY EMPTY Problem s radom Zatvoritepoklopacpretinca zabateriju/karticu. Problem s pisacem Iskljucitefotoaparatipisac, provjeriteimaliproblema spisacem, azatimponovno ukljucitenapajanje. Rjesenje Problem s karticom Stavitenovukarticu. · Izbrisitenezeljeneslike. *1 Problem s karticom · Zamijenitekarticu. · Izbrisitenezeljeneslike. *1 Problem s karticom · Pomouklodaberite [CLEANCARD], ipritisnite tipkuB. Izvaditekarticu, obrisitekontaktnopodrucje (str. 47)mekomisuhomkrpom, pajeponovnoumetnite. Pomouklodaberite [YES], papritisnitetipkuB. *2 Problem s unutarnjom memorijom Pomouklodaberite [MEMORYFORMAT], pa pritisnitetipkuB. Pomou klodaberite[YES], papritisnitetipkuB. *2 Problem s unutarnjom memorijom/karticom Snimiteslikeprijenegostoih gledate. Problem s odabranom slikom Pomousoftverazaretusiranje fotografijaitd. pogledajteslike naracunalu. Akoseslikajos uvijeknemozegledati, slikovna datotekajeosteena. Problem s odabranom slikom Pomousoftverazaretusiranje fotografijaitd. urediteslikena racunalu. q q WRITE PROTECT NO CONNECTION MEMORY FULL > NO PAPER CARD FULL q NO INK JAMMED SETTINGS CHANGED*3 CARD SETUP CLEAN CARD FORMAT SET OK PRINT ERROR MEMORY SETUP IN Problem s odabranom slikom r CANNOT PRINT*4 Zaispiskoristiteracunalo. Toseprikazujekadaje, naprimjer, ladicaza papiruklonjenaspisaca. Nerukujtepisacem dokmijenjatepostavkenafotoaparatu. *4 Ovajfotoaparatmozdanemozeispisivatislike kojesusnimljenedrugimfotoaparatom. *1 *2 *3 POWER OFF MEMORY FORMAT SET OK L NO PICTURE r PICTURE ERROR r THE IMAGE CANNOT BE EDITED HR Savjeti za snimanje Kadnistesigurnikakosnimitislikukojuste zamislili, pogledajtedonjeinformacije. Predmetkojisebrzokree Fokusiranje »Fokusiranje objekta« Fotografiranje objekta koji nije u sredistu zaslona Nakonfokusiranjanapredmetkojijeudaljen jednakokaoiobjektsnimanja, kadrirajtesnimku ifotografirajte. [. . . ] Svikvarovidokojihdoezbogpogresnog rukovanja(kaostojenacinprimjenekojinije navedenuodjeljkuUputezarukovanjeili drugimodjeljcimasuputamaitd. ) b. Bilokojikvarnastaozbogpopravka, preinake, cisenjaitd. kojenijeobavioOlympusov serviseriliOlympusovovlasteniservisni centar. Bilokojikvariliosteenjenastalipritransportu, padu, udarcuitd. nakonkupovineproizvoda. Bilokojikvariliosteenjenastalizbogpozara, potresa, poplave, udaragromailidrugih prirodnihkatastrofa, onecisenjaokolisa inestabilnihizvoranapajanja. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS FE-4010

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS FE-4010.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag