Upute za upotrebu OLYMPUS E-300

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS E-300. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS E-300 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS E-300.


OLYMPUS E-300 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (890 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS E-300 (6404 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS E-300

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNI FOTOAPARAT DIGITAL CAMERA OSNOVNI PRIRUâNIK BASIC MANUAL Hrvatski · Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog fotoaparata. Prije poãetka koritenja vaeg novog fotoaparata molimo paÏljivo proãitajte uputstva za koritenje kako bi uÏivali u optimalnim performansama i dugom trajanju fotoaparata. · Ovaj priruãnik objanjava osnove snimanja i reprodukcije. Za detalje o ostalim funkcijama proãitajte napredni priruãnik. [. . . ] · U suprotnom moÏe doçi do elektriãnog udara i ozljeda. · U suprotnom moÏe doçi do poÏara, dima, pregrijavanja, elektriãnog udara i opeklina. 10 HR Sigurnosni napuci UPOZORENJE Ne oteçujte strujni kabel punjaãa. · Ne vucite kabel punjaãa te ga ne spajajte s drugim kablovima. Spajajte te odspajajte strujni kabel drÏeçi ga za poãetak. U slijedeçim situacijama prestanite s koritenjem te kontaktirajte Olympus servisni centar. ­ Utiãnica ili strujni kabel generira vruçinu, miris paljevine te dim. Lo kontakt na utiãnici. OPREZ Iskljuãite kabel punjaãa iz utiãnice prilikom ãiçenja fotoaparata. · U suprotnom moÏe doçi do elektriãnog udara ili ozljeda. FCC napomene · Radio i televizijske smetnje Promjene i modifikacije koje nisu odobrene od proizvodjaãa mogu prouzroãiti nemoguçnost koritenja ureaja. Ovaj ureaj je testiran i zadovoljava ograniãenja digitalnih ureaja klase B, to odgovara dijelu 15 FCC pravila. Ova ograniãenja napravljena su kako bi se osigurala zatita od tetnih interferencija u instalacijama. Ovaj ureaj generira, koristi i moÏe emitirati energiju radio frekvencije i ukoliko se ne instalira te ne koristi prema uputama moÏe uzrokovati tetne interferencije u radio komunikacijama. Bilo kako bilo, nema jamstva da se interferencije neçe pojaviti kod propisne instalacije. Ukoliko ureaj uzrokuje smetnje radio i TV ureajima to se moÏe otkriti paljenjem i gaenjem TV ili radio ureaja, moÏete probati nekoliko radnji koje bi mogle otkloniti smetnje: ­ Pomaknite ili premjestite antenu. ­ Kontaktirajte prodavaãa ili tehniãara za pomoç. Za spajanje fotoaparata i raãunala koristite samo USB kabel isporuãen s fotoaparatom. Bilo koje neautorizirane promjene ili modifikacije ureaja vode korisniãkoj odgovornosti koritenja i eventualne neispravnosti ureaja. HR 11 Stavljanje trakice 1 Provucite jedan kraj trakice kroz alku na fotoaparatu. Prsten Alka 2 Provucite kraj trakice kroz prsten, te kroz stoper kako prikazuju strelice. 3 Provucite trakicu nazad kroz rupu stopera. Stoper kraj trakice ãvrsto, 4 Povucite drugi je trakica ãvrsto provjerite da li priãvrçena. 5 Ponovite korake i za drugi kraj trakice. Napomena · Pripazite na trakicu kod noenja fotoaparata kako ne bi zapeli na objekte i tako uzrokovali ozljede i oteçenja. Nemojte zamahivati fotoaparatom te ne povlaãite trakicu snaÏno jer moÏe puknuti. Olympus neçe biti odgovoran za bilo kakve tete nastale isputanjem fotoaparata te nepravilno stavljenom trakicom. 12 HR Punjenje baterije Ovaj fotoaparat koristi iskljuãivo Olympus litij-ionske baterije (BLM-1). Napunite ju do kraja pomoçu odgovarajuçeg punjaãa (BCM-2) prije prve uporabe. Naputak Koristite iskljuãivo specificirani punjaã (BCM-1 ili BCM-2). Za detalje pogledajte uputstva punjaãa. 1 Spojite strujni kabel. Punjaã AC zidna utiãnica AC ispravljaã 2 Umetnite bateriju u punjaã. · Zapoãinje punjenje. Baterija se puni otprilike 5 sati. Oznaka punjenja Litij-ionska baterija Poravnajte bateriju sa strelicom. Skinite zatitni poklopac sa baterije. HR 13 Punjenje baterije Oznaka punjenja Oznaka punjenja svijetli Crveno Zeleno Treperi crveno Punjenje Punjenje je zavreno Greka kod punjenja (isteklo vrijeme, temperaturna greka) Status punjenja Naputak · Potronja baterije uvelike ovisi o naãinu i uvjetima koritenja. · Punjaã se moÏe koristiti u rasponu od 100 V do 240 V (50/60 Hz). [. . . ] 01 00 :00 100­0015 15 2 Koristite se gumbima sa strelicama kako bi prikazali Ïeljenu sliku. Prebacivanje 10 slika unazad Prikaz prethodne slike Prikaz slijedeçe slike Prebacivanje 10 slika unaprijed · Pritiskom na gumb okidaãa do pola vraçate se u naãin snimanja. 28 HR Iskljuãivanje fotoaparata Namjestite prekidaã za ukljuãivanje na poloÏaj OFF. HR 29 ·to moÏete s OLYMPUS Master programom S isporuãenim programom OLYMPUS Master na CD-u moguçe je pregledavanje i ureivanje slika. Jednom kada instalirate program, moÏete koristiti prednosti pregledavanja i ureivanja slika kako je to prikazano dolje. Za vie informacija o koritenju OLYMPUS Master programa pogledajte Help izbornik nakon instalacije. Ureivanje slika Slike moÏete rotirati, izrezivati ili pak kompenzirati distorzije. Grupiranje i organiziranje slika Slike se mogu organizirati u grupe ili se pak mogu kreirati foto-albumi. Razliãiti naãini ispisa Sa snimljenim slikama moguçe je kreiranje kalendara ili razglednica. Dec em ber Ma n Tue We d Thu Fri Sa t Su n Prijenos slika s raãunala na fotoaparat Slike i video zapisi mogu se preko OLYMPUS Master programa prenijeti natrag na fotoaparat. Prijenos slika s fotoaparat ili izmjenjivih medija na raãunalo. Prijenos slika s fotoaparata na raãunalo Albumi kreirani u fotoaparatu mogu se prenijeti na raãunalo i reproducirati s OLYMPUS Master programom*. *Instalirajte OLYMPUS Master program s CD-ROM-a. OLYMPUS Master vam omoguçuje registriranje kao vlasnika fotoaparata. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS E-300

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS E-300.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag