Upute za upotrebu OLYMPUS E-1

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS E-1. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS E-1 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS E-1.


OLYMPUS E-1 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1234 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS E-1 (6159 ko)
   OLYMPUS E-1 SCHEMATIC (2907 ko)
   OLYMPUS E-1 QUICK START (426 ko)
   OLYMPUS E-1 POCKET GUIDE (965 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 BASIC MANUAL (4520 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 POCKET GUIDE (963 ko)
   OLYMPUS E-1 QUICK START GUIDE (429 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 MANUEL DE RFRENCE (5778 ko)
   OLYMPUS E-1 E-1 QUICK START GUIDE (431 ko)
   OLYMPUS E-1 BLL 1 LI ION BATTERY MANUAL (1446 ko)
   OLYMPUS E-1 BLL-1 LI-ION BATTERY MANUAL (1446 ko)
   OLYMPUS E-1 BLM 1 LI ION BATTERY MANUAL (1444 ko)
   OLYMPUS E-1 BLM-1 LI-ION BATTERY MANUAL (1444 ko)
   OLYMPUS E-1 BCL 1 BATTERY CHARGER MANUAL (770 ko)
   OLYMPUS E-1 BCL-1 BATTERY CHARGER MANUAL (770 ko)
   OLYMPUS E-1 BCM 1 BATTERY CHARGER MANUAL (762 ko)
   OLYMPUS E-1 BCM-1 BATTERY CHARGER MANUAL (762 ko)
   OLYMPUS E-1 BN 1 NI MH BATTERY PACK MANUAL (517 ko)
   OLYMPUS E-1 BN-1 NI-MH BATTERY PACK MANUAL (517 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS E-1

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Digitalni fotoaparat HRVATSKI OSNOVNE UPUTE Za vie detalja o prikljuãivanju fotoaparata na PC raãunalo te o instaliranju programa ukljuãenih u paket, molimo da pogledate elektronske upute koje se nalaze na CD-ROM disku isporuãenom uz fotoaparat. Prije uporabe fotoaparata, molimo da pozorno proãitate ove upute kako biste osigurali pravilnu uporabu. Preporuãamo vam da napravite nekoliko probnih snimaka kako biste se privikli na fotoaparat prije snimanja znaãajnih snimaka. U svrhu neprekidnog poboljanja svojstava ureaja, Olympus pridrÏava pravo unapreenja ili prilagodbe informacija sadrÏanih u ovom priruãniku. SADRÎAJ Poãetak Gumbi i izbornici 4 14 Kako rukovati gumbima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Vrste gumba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kada pritisnite gumbe sa strelicama za vrijeme poveçane reprodukcije, prikazani dio slike pomaknut çe se u smjeru pritisnute strelice. 33 Reprodukcija Zatita snimki Ova funkcija titi snimke od sluãajnog brisanja. 1 2 PrikaÏite na monitoru snimku koju Ïelite zatititi. Pritisnite gumb Prikazuje se oznaka zatite. na monitoru. Da biste iskljuãili zatitu: PrikaÏite zatiçenu snimku na monitoru i pritisnite gumb . Brisanje pojedinaãnih snimaka Ova funkcija brie samo snimku prikazanu trenutno na monitoru. 1 2 3 PrikaÏite na monitoru snimku koju Ïelite izbrisati. Pritisnite gumb . Prikazuje se zaslon potvrde brisanja (ERASE). Pomoçu gumba odaberite DA (YES), te potom pritisnite gumb OK. Brisanje odabranih snimaka Ova funkcija omoguçuje vam brisanje vie odabranih snimaka istovremeno. MoÏete odabrati i izbrisati vie snimaka pomoçu indeksnog prikaza na monitoru. 1 2 Ukljuãite indeksni prikaz na monitoru. odaberite snimke koje Ïelite izbristi te pritisnite Odabrane snimke bit çe uokvirene crvenim okvirom. Ponovnim pritiskom na gumb OK ponitavate odabir. 3 4 Nakon to ste odabrali snimke za brisanje, pritisnite gumb brisanje Prikazuje se zaslon potvrde brisanja (ERASE SELECTED). . Pomoçu gumba odaberite DA (YES), te potom pritisnite gumb OK. 34 Reprodukcija Brisanje svih snimaka Pomoçu ove funkcije moÏete izbrisati sve snimke pohranjene na memorijskoj kartici. 1 2 3 U izborniku, odaberite CARD SETUP, potom pritisnite . Prikazuje se ekran formatiranja kartice (CARD SETUP). Pritiskom na gumbe pritisnite gumb OK. odaberite ALL ERASE (izbrii sve), te potom Prikazuje se ekran potvrde brisanja svih snimki (ALL ERASE). Pomoçu gumba odaberite DA (YES), te potom pritisnite gumb OK. Bit çe izbrisane sve snimke na kartici. Formatiranje kartice Pomoçu ove funkcije moÏete formatirati karticu. Formatiranjem pripremate memorijsku karticu za primanje i pohranu podataka. Prije nego to po prvi put poãnete rabiti neku memorijsku karticu u ovom fotoaparatu, ili prije no to poãnete rabiti memorijsku karticu formatiranu u osobnom raãunalu, nuÏno je karticu formatirati pomoçu fotoaparata. Napomena Svi postojeçi podaci na kartici, ukljuãujuçi i zatiçene snimke, bit çe izbrisani tijekom formatiranja memorijske kartice. Svakako provjerite da li ste vaÏne podatke prenijeli na osobno raãunalo prije formatiranja kartice. 1 2 3 U izborniku, odaberite CARD SETUP, potom pritisnite . Prikazuje se ekran formatiranja kartice (CARD SETUP) Pritiskom na gumbe pritisnite gumb OK. odaberite FORMAT (formatiranje), te potom Prikazuje se ekran potvrde formatiranja (FORMAT). Pomoçu gumba odaberite DA (YES), te potom pritisnite gumb OK. Memporijska kartica çe biti formatirana. 35 PredbiljeÏba ispisa PredbiljeÏba ispisa znaãi spremanje podataka o izradi kopija (broj kopija, ispis datuma i vremena na kopijama) zajedno sa fotografijama na memorijskoj kartici. Ovime se omoguçuje izrada kopija na DPOF-kompatibilnim pisaãima ili u foto laboratorijima koji podrÏavaju DPOF. PredbiljeÏba ispisa omoguçuje vam pohranu naputaka za izradu kopija skupa sa slikovnim podacima. DPOF predstavlja standard biljeÏenja uputa za izradu poveçanja koji se koristi na digitalnim fotoaparatima. Ovime je omoguçeno pohranjivanje Ïeljenih postavki za ispis (broj kopija i sl. ) zajedno sa slikovnim podacima kako bi se omoguçila automatska izrada poveçanja u foto laboratorijima ili na kuçnim pisaãima. Snimke s podacima predbiljeÏbe ispisa mogu biti ispisane na sljedeçe naãine: Ispis u foto laboratoratoriju koji podrÏava DPOF Kopije se izrauju prema pohranjenim napucima. Ispis na DPOF kompatibilnom pisaãu Kopije se izrauju izravno s memorijske kartice pomoçu raãunala. Ovisno o pisaãu moÏda çe vam biti potreban PCMCIA prilagodnik. PredbiljeÏba ispisa pojedinaãne snimke Pomoçu ove funkcije moÏete narediti ispis samo Ïeljenih fotografija. MoÏete odrediti broj kopija te da li çe se ispisati datum i vrijeme snimanja. PredbiljeÏba ispisa svih snimaka Pomoçu ove funkcije moÏete narediti ispis svih fotografija pohranjenih na memorijskoj kartici. MoÏete odrediti da li çe se ispisati datum i vrijeme snimanja. PredbiljeÏba ispisa kontaktne kopije Pomoçu ove funkcije moÏete narediti ispis fotografija pohranjenih na memorijskoj kartici u obliku kontaktne kopije (indeksnog prikaza). Broj slika koje se mogu prikazati na jednom listu papira razlikuje se od pisaãa do pisaãa. Brisanje podataka predbiljeÏbe ispisa Ova funkcija omoguçuje vam brisanje podataka predbiljeÏbe ispisa za snimke pohranjene na memorijskoj kartici. Postoje tri naãina brisanja podataka predbiljeÏbe: moÏete izbrisati sve podatke predbiljeÏbe ispisa ukljuãujuçi i ispis kontaktne kopije, moÏete izbrisati podatke predbiljeÏbe samo za pojedinaãne snimke ili pak moÏete samo izbrisati podatke predbiljeÏbe ispisa kontaktne kopije. 36 Prenoenje snimki na raãunalo Prikljuãujuçi fotoaparat na raãunalo pomoçu propisanog USB ili IEEE1394 kabela, fotografije pohranjene na memorijskoj kartici mogu se prenijeti na raãunalo. Ukoliko na raãunalu imate instaliran program koji podrÏava rad s JPEG datotekama (poput isporuãenog programa ili drugih programa za retuiranje snimki), moÏete obraditi snimke ili ih ispisati na raãunalu. Ukoliko Ïelite ispisati snimke s raãunala, provjerite da li je ispis uopçe moguç s programom kojeg imate. [. . . ] Da biste izbjegli manje opekline, ne vadite ih iz fotoaparata neposredno nakon uporabe. · Pri radu s fotoaparatom i baterijama na niskim temperaturama, pokuajte drÏati fotoaparat i rezervne baterije toplima koliko je to moguçe. Baterije koje su prazne na niskim temperaturama mogu povratiti svoj kapacitet zagriju li se na sobnu temperaturu. · Uvijek uklonite baterije iz fotoaparata prije nego to odloÏite fotoaparat na dulje vrijeme. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS E-1

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS E-1.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag