Upute za upotrebu OLYMPUS DS-3400

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom OLYMPUS DS-3400. Nadamo se da vam je ovaj OLYMPUS DS-3400 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča OLYMPUS DS-3400.


OLYMPUS DS-3400 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2567 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   OLYMPUS DS-3400 (1334 ko)
   OLYMPUS DS-3400 DS-3400 INSTRUCTIONS (1337 ko)
   OLYMPUS DS-3400 DS-3400 INSTRUCCIONES (1341 ko)
   OLYMPUS DS-3400 DS-3400 QUICK START GUIDE (184 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik OLYMPUS DS-3400

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] DIGITALNI DIKTAFON DS-3400 UPUTE HR UPUTE Hvala sto ste kupili Olympusov digitalni diktafon. Procitajte ove upute s informacijama o ispravnom i sigurnom koristenju proizvoda. Kako biste osigurali uspjesne snimke, preporucujemo da prije uporabe testirate funkciju snimanja i glasnou. HR Uvod Uvod Sadrzajdokumentamozeseubuduepromijenitibezprethodneobavijesti. Zanajnovijeinformacije onazivimaproizvodaibrojevimamodelaobratitesenasemcentruzapodrskukorisnicima. Posveenajevelikapozornostkakobiseosiguralacjelovitostsadrzajaovogdokumenta. Umalo vjerojatnomslucajupronalazenjaupitnestavke, pogreskeilipropusta, obratitesenasemcentruza podrskukorisnicima. [. . . ] Autoriziranjeputemlozinkemozepredstavljati osiguranjezavasepodatkecakiuslucajuda sediktafonizgubiiliostavibeznadzora. Zapisivanjelozinkemozeseobavitiupotrebom DSSPlayer(str. 59). Otkljucavanje diktafona lozinkom 1 Odaberite brojeve koje zelite unijeti pritiskom na gumb +, ­, 9 ili 0 kako biste pomaknuli pokazivac. Unlock Device Enter Password 3 Funkcija zakljucavanja ureaja PLAY/OK F2 gumb Kolona unosa Pokazivac PLAY / OK, +, 9, 0 gumb -, 2 Pritisnite gumb PLAY OK kako biste / izabrali broj. Otkljucavanje diktafona Kadjezapisivanjelozinkezavrseno, diktafon esugeriratilozinkunastartu. Unlock Device Enter Password A esepojavitinamjestuprveznamenke kojusteodabrali, atrepuipokazivac pomaknutesezajednomjesto(udesno). PritisneteligumbERASEubilokojemtrenutku, zadnjiunoseseizbrisati, apokazivacese pomaknutizajednomjesto(ulijevo). * Unlock Device Enter Password Zakljucaniureajotkljucajtenanacinopisan unastavku. Kadprviputkoristitediktafon, zadanalozinka je»0000«. 3 Nakon sto unesete sve cetiri znamenke, pritisnite gumb F2(ENTER). Akoseuneseni4-znamenkastibrojpodudara sregistriranomlozinkom, pojavitese porukaipokrenutesediktafon. Unlock Device Enter Password ENTER Funkcija zakljucavanja ureaja Nacin rada zaustavljanja autoriziranja Akoinakonpetpokusajalozinkane odgovara, diktafoneprijeiunacinrada zaustavljanjaunosalozinkeutrajanjuod desetminuta. Nakonstoproedesetminuta, povijest neuspjelihunosalozinkesebriseiekran zaunoslozinkeseponovnovraa. Unlock Device Enter Password Device is Locked 09 : 59 3 Funkcija zakljucavanja ureaja Zakljucavanje datoteka (Lock) Kadsedatotekapostavina[Lock], e seprikazatinazaslonutevamomoguitida sprijecitenenamjernobrisanjevaznihdatoteka. Osimtoga, datotekaneebitiizbrisanacak ikadsebrisusvedatotekeunutarmape. Gumb F1, F3 On. . . Zakljucavadatotekuisprjecavanjeno brisanje. Lock 3 Pritisnite gumb + ili ­ kako biste odabrali [On] ili [Off]. 3 PLAY/OK 029 / 030 PLAY / OK, +, 9, 0 gumb -, OnC Off BACK EXIT Datoteke za zakljucavanje 4 Pritisnite gumb PLAY OK kako / biste dovrsili zaslon namjestanja. 1 2 Odaberite datoteku koju zelite zakljucati. Odaberite [Lock] na ekranu [File Menu] i tada pritisnite gumb PLAY OK ili 9. / [FileLockOn]ili[FileLockOff]ese zasvjetlitinazaslonuivratitiesena ekran[FileMenu]. Pritisneteligumb0iliF1(BACK), postavkaeseotkazatiivratitetese na[FileMenu]. PritisneteligumbF3(EXIT), sadrzajkoji sepostavljabiteotkazaninapustitete izbornik. Nastr. 33potraziteinformacijeopostavkama pojedinihstavkiizbornika. File Menu Priority Pending Lock Work Type Information BACK EXIT Lock File Lock On OnC Off BACK 029 / 030 EXIT 5 Pritisnite gumb F3(EXIT) ili 0 kako biste potvrdili postavku. QP CONF DS3400 E 029 / 030 New File M 02 10 s 3 H 08 M 05s 0 FOLDER PRIOR MENU Datoteke na cekanju (Pending) Kaddatotecipostavite[Pending], datotekapostaje »Nerijesenadatoteka«iznakureivanja prikazatesenazaslonu. AkoDSSPlayerpostavi »Downloadfile«na»Finishedfile«, [Pending] datotekaseneeprenijeti, dokesenaracunalo prenijetijedino[Finished]datoteka(ureena datoteka). Zadetaljepogledajte»Snimanje«u»Prilagodba diktafona«(str. 58). 2 Pritisnite gumb + ili ­ kako biste izabrali [Pending] ili [Finished]. Pending. . . Postavljasenadatoteku»Editing« (»Ureivanje«)i pojavljujesenadispleju. Finished. . . Postavljasenadatoteku»already edited«(»veureeno«). Pending 029 / 030 Pending Finished Gumb F1, F3 3 EXIT BACK PLAY/OK PLAY / OK, +, 9, 0 gumb -, 3 Datoteke na cekanju Pritisnite gumb PLAY OK kako / biste dovrsili zaslon namjestanja. 1 Nastr. 33potraziteinformacijeopostavkama pojedinihstavkiizbornika. File Menu Priority Pending Lock Work Type Information BACK EXIT Odaberite [Pending] na ekranu [File Menu] i tada pritisnite gumb PLAY OK ili 9. / [PendingSet]ili[FinishedSet]ese zasvijetlitinazaslonuivratitesena zaslon[FileMenu]. Pritisneteligumb0iliF1(BACK), postavkaeseotkazatiivratitetese na[FileMenu]. PritisneteligumbF3(EXIT), sadrzajkoji sepostavljabiteotkazaninapustitete izbornik. Pending Pending Set Finished 029 / 030 EXIT BACK 4 Pritisnite gumb F3(EXIT) ili 0 kako biste potvrdili postavku. QP CONF DS3400 E 029 / 030 New File M 02 10 s 3 H 08 M 05s FOLDER PRIOR MENU 1 Namjestanje razine prioriteta (Priority) ZadanojedajeF2gumbprogramiran funkcijomPrioritet. Namjestanjesetakoer mozeobavitisizbornika. Svakomsnimljenomzapisumozetepostaviti razinuprioriteta. Mozeteodabratiizmeu »HIGH«i»NORMAL«. ZadanarazinajeNormal. Namjestanje postavke s izbornika 1 2 Odaberite zapis za koji zelite namjestiti razinu prioriteta. Odaberite [Priority] na ekranu [File Menu] i tada pritisnite gumb PLAY OK ili 9. / File Menu Priority Pending Lock Work Type Information BACK EXIT F2 gumb 3 PLAY/OK PLAY / OK, +, 9, 0 gumb -, Namjestanje razine prioriteta 3 Pritisnite gumb + ili ­ i odaberite [Set] ili [Cancel], a zatim pritisnite gumb PLAY OK. [Cancel]. . . normalnarazina. Kako biste postavili razinu prioriteta zapisu Kako biste postavili gumb F2 (PRIOR) Priority E 029 / 030 EXIT Set Cancel BACK 1 Izaberite datoteku na kojoj zelite obaviti namjestanje, zatim pritisnite gumb F2(PRIOR). SvakiputkadsepritisnegumbF2(PRIOR), razinaprioritetaesepromijeniti(HIGH/ NORMAL). Kadseodaberepostavka razineHIGH, nazaslonueseprikazati . aOznaka prioriteta QP DICT DS3400 029 / 030 0 H 00M 00 s 15 H 22 M 40s a FOLDER PRIOR MENU Namjestanje identifikacijske oznake autora i vrste posla Svakizapissnimljennadiktafonuukljucivate identifikacijskuoznakuautoraivrstuposlakao dioinformacijazaglavlja. PrekoDSSPlayer programamozetestvaratiiprenijetinadiktafon popispodataka(identifikacijskihoznakaautora ivrstaposla). Pojedinostipotraziteuonline pomoizaDSSPlayer(str. 62). Identifikacijskaoznakaautorastandardno jepostavljenana»DS3400«. Namjestanje identifikacijske oznake autora 1 2 Kadje[PromptforauthorIDatPower-on. ] postavljenoprekoDSSPlayer(str. 59), pojaviteseregistriranipopisidentifikacijskih oznakaautora. Ukljucite diktafon. gumb F1, F2, F3 PLAY/OK Pritisnite gumb + ili ­ kako biste odabrali identifikacijsku oznaku autora koju zelite dodijeliti diktafonu s popisa identifikacijskih oznaka. Popisautora ID 1 3 Namjestanje identifikacijske oznake autora i vrste posla PLAY / OK, +, 9, 0 gumb -, Author ID AUTHOR A AUTHOR B AUTHOR C AUTHOR D AUTHOR E AUTHOR F EXIT ID 2 ID 3 ID10 3 Akonadiktafonupostojiviseodjedne identifikacijskeoznakeautora, prikazuje sepopisidentifikacijskihoznaka. Pritisnite gumb PLAY OK. [. . . ] Vanjski mikrofon: ME15 Lavalieromnidirekcionalnimikrofonkojisestavljanaodjeu. Koristisezasnimanjevlastitogglasaili ljudiuvasojblizini. Visokoosjetljivi monauralni mikrofon za smanjenje buke: ME52W Mikrofonsekoristizasnimanjezvukasdaljineminimiziranjemokolnebuke. PC kit za transkripciju: AS-5000 KitzatranskripcijuAS-5000sadrziPC-noznupedalu, slusaliceiDSSPlayerProTranscriptionModule programzajednostavnutranskripcijuDSSsnimaka. Kabel za spajanje: KA333 Spojiteutormikrofonasradiomilidrugimizvoromzvuka. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA OLYMPUS DS-3400

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika OLYMPUS DS-3400.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag