Upute za upotrebu HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1. Nadamo se da vam je ovaj HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1.


Mode d'emploi HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1
Download

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1 (3371 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ]      !Този символ ви напомня да прочетете настоящата книжка с инструкции.   , 1 RO Română, 13 SR Cрпски, 25   2-3            HR Hrvatski, 37 UA Українська, 49    4                                 RDPD 96407 J      5             6-7     Как се извършва един цикъл на пране или на сушене 8    9             10                     11   12 1   !Âàæíî å äà ñúõðàíÿâàòå èíñòðóêöèèòå, çà äà ìîæåòå äà ïðàâèòå äîïúëíèòåëíè ñïðàâêè ïî âñÿêî âðåìå.  ñëó÷àé ÷å ïåðàëíàòà ìàøèíà ñå ïðîäàäå, ïðåîòñòúïè èëè ïðåìåñòè, òðÿáâà äà ñå ïîãðèæèòå èíñòðóêöèèòå âèíàãè äà ÿ ïðèäðóæàâàò, çà äà ñå ïðåäîñòàâè èíôîðìàöèÿ íà íîâèÿ ñîáñòâåíèê çà ðàáîòàòà è ñúîòâåòíèòå ïðåäóïðåæäåíèÿ. [. . . ] Трећим притиском на тастер подешава се ниво "Extra +3" који дозвољава одабир 3 додатна испирања уз оне који су стандардни за овај циклус. Опција активирана с циклусима на температури од 40° омогућава уклањање главних алергена као што су мачије и пасје длаке и поленов прах; с циклусима прања на температури преко 40° постиже се одличан ниво прања за заштиту од појаве алергије. Поново притисните тастер да бисте се вратили на тип испирања "Normal rinse" (Нормално испирање). Ако није могуће подесити или изменити постојеће подешавање, на екрану се приказује натпис "No Selection" (Избор није доступан) или "No Change" (Измена није могућа). Промене карактеристика циклуса. • Притисните тастер да активирате функцију; упалиће се одговарајућа лампица на дисплеју. • Притисните поново тастер да искључите функцију; одговарајућа лампица на дисплеју ће се угасити. Ако изабрана функција није компатибилна са подешеним програмом, одговарајућа лампица се приказује са пригушеним осветљењем; осим тога некомпатибилност се означава звучним сигналом (3 тона), а на дисплеју се приказује натпис "No Selection" (Избор није доступан). Ако одабрана функција није компатибилна с другом која је претходно постављена, на дисплеју се приказује натпис "No Selection" (Избор није доступан) и функција се неће активирати. Функције могу мењати препоручену количину веша и/или време трајања циклуса. Притисните тастер START/PAUSE. Одговарајућа лампица ће светлети константно зелено, а врата ће се блокирати (симбол ВРАТА БЛОКИРАНА упаљен). Током прања на дисплеју ће се појавити назив текуће фазе. За промену програма током текућег циклуса, ставите машину у паузу притиском на тастер START/ PAUSE (лампица START/PAUSE ће треперити полако наранџастом бојом); затим одаберите жељени циклус и поново притисните тастер START/ PAUSE. За отварање врата током текућег циклуса притисните тастер START/PAUSE; ако је симбол ВРАТА БЛОКРАНА угашен, можете отворити врата. Притисните поново тастер START/PAUSE за поновно покретање програма од тачке у којој је био заустављен. На дисплеју се приказује натпис "CYCLE END" (КРАЈ ПРОГРАМА); кад се симбол ВРАТА БЛОКИРАНА угаси, можете отворити врата. Отворите врата, извадите веш и угасите машину. Ако желите да откажете већ покренути циклус, дуго притисните тастер . Циклус се прекида и машина се гаси. Директно убризгавање Машина за прање и сушење веша опремљена је иновативном технологијом "Директно убризгавање" које претходно меша воду и детерџент и тако одмах активира дејство детерџента. Ова емулзија директно се убацује у бубањ машине и ефикасније продире у влакна тако да уклања и најупорнију прљавштину већ на ниским температурама, притом не изблеђује боје и не оштећује тканине. [. . . ] “Встановлення”). • Машина стоїть не на плоскій поверхні (див. “Встановлення”). • Машину затиснуто між меблями і стіною (див. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika HOTPOINT RDPD 96407 JD EU.1.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag