Upute za upotrebu BOSCH PIE375C14E

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom BOSCH PIE375C14E. Nadamo se da vam je ovaj BOSCH PIE375C14E korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča BOSCH PIE375C14E.


BOSCH PIE375C14E : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1181 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   BOSCH PIE375C14E (533 ko)
   BOSCH PIE375C14E INSTALLATION INSTRUCTIONS (890 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik BOSCH PIE375C14E

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 14 Ukljuèivanje i iskljuèivanje ploèe za kuhanje . 24 4 Sigurnosni savjeti i napomene Pažljivo proèitati ove upute. U sluèaju predaje ureðaja drugoj osobi, priložiti pripadajuæu dokumentaciju. U sluèaju da postoje ošteæenja nastala zbog prijevoĆ za nemojte ga prikljuèivati nego se odmah obratite tehnièkom servisu s popisom nastalih ošteæenja. [. . . ] Kako biste provjerili jesu li posude odgovarajuæe, provjeriti privlaèi li ih magnet. Proizvoðaè obièno na posudama oznaèi ako su prikladne za indukcijsko kuhanje. Nikad ne koristiti posude od: H stakla H keramike H bakra H aluminija Svojstva dna posude Svojstva dna posude mogu utjecati na homogenost rezultata kuhanja. Posude napravljene od materijala koji dobro vode toplinu, kao što su posude od nehrðajuæeg èelika sa 'sendviè' dnom, jednoliko rasporeðuju toplinu štedeæi tako vrijeme i energiju. Provjeriti posude pomoæu magneta Neodgovarajuæe posude 11 Odsutnost posude i posude neodgovarajuæeg promjera Ako se na grijaæe podruèje ne stavi posuda ili ako promjer posude ili materijal od kojeg je izraðena ne odgovaraju, indikator položaja kuhanja za odabrano podruèje æe isprekidano svijetliti. Da bi pokazatelj prestao svijetliti, treba staviti odgovarajuæu posudu. Ako se posuda ne stavi u roku od 90 sekundi, grijaæe podruèje se automatski gasi. Iako ploèa za kuhanje ima unutarnji sigurnosni sustav, prazna posuda se može zagrijati toliko brzo da funkcija 'automatskog deaktiviranja' ne stigne reagirati i temperatura može jako porasti. U tom sluèaju ne dodirivati posudu i ugasiti grijaæu ploèu. Ako ploèa ne bude radila nakon što se ohladi, obratiti se tehnièkom servisu. Svako grijaæe podruèje ima minimalnu graniènu površinu na kojoj može detektirati posudu, minimalna æe površina ovisiti o materijalu od kojeg je izraðena posuda. Stoga treba koristiti grijaæe podruèje promjera najbližeg promjeru posude. Ova grijaæa podruèaja mogu detektirati posude razlièitih promjera. Ovisno o materijalu i svojstvima posude, grijaæe podruèje se automatski prilagoðava aktiviranjem svog manjeg dijela ili cijele površine koja æe davati snagu potrebnu da se postignu dobri rezultati kuhanja. Prazne posude i posude s tankim dnom Detekcija posude Dvostruko ili trostruko grijaæe podruèje 12 Upoznavanje ureðaja Upute za korištenje vrijede za razlièite modele ploèa za kuhanje. Položaj kuhanja 9 = najveæa snaga. Odabir položaj kuhanja: Ploèa za kuhanje mora biti ukljuèena. Zakrenuti upravljaèki gumb ulijevo do željenog položaja kuhanja. Na vizualnom pokazatelju osvijtlit æe se odabrani položaj kuhanja. Upozorenje: Ake se na indukcijsko grijaæe podruèje ne stavi posuda, odabrani položaj kuhanja isprekidano æe svijetliti. Nakon nekog vremena grijaæe podruèje æe se iskljuèiti. Iskljuèivanje grijaæeg podruèja Zakrenuti upravljaèki gumb ulijevo do položaja 0. Grijaæe podruèje æe se iskljuèiti i pojavit æe se pokazatelj za zaostalu toplinu. 15 Tablica kuhanja U tablici koja slijedi prikazani su neki primjeri. Razina kuhanja na laganoj vatri Otapanje Èokolada, èokoladna glazura, maslac, med Želatina Zagrijavanje i održavanje topline Gusto varivo (npr. od leæe) Mlijeko** Hrenovke zagrijane u vodi** Odmrzavanje i zagrijavanje Smrznuti špinat Smrzniti gulaš Kuhanje i prokuhavanje na laganoj vatri Okruglice s krumpirom Riba Bijeli umaci, npr. [. . . ] Prije nego što nazovete tehnièki servis treba uzeti u obzir sljedeæe savjete i upozorenja. E isprekidano svijetli EÖ + broj/ p + broj/  + broj/ F0 Upravljaèka ploèa je vlažna ili je na nju stavljen neki predmet Kvar elektronièkog sustava Mjera Provjeriti pomoæu drugih elektriènih ureðaja je li prekinut dovod elektriène struje. Provjeriti je li ureðaj spojen prema shemi spajanja. Ako prethodne provjere nisu riješile kvar obratiti se tehnièkom servisu. Obrisati površinu upravljaèke ploèe ili maknuti predmet. Ploèu za kuhanje iskljuèiti iz elektriène mreže. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA BOSCH PIE375C14E

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika BOSCH PIE375C14E.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag