Upute za upotrebu APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom APPLE MACBOOK AIR 2012. Nadamo se da vam je ovaj APPLE MACBOOK AIR 2012 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča APPLE MACBOOK AIR 2012.


APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1248 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE (1715 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik APPLE MACBOOK AIR 2012INFORMATION GUIDE

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] MacBook Air Priručnik s važnim informacijama o proizvodu Ovaj Priručnik s važnim informacijama o proizvodu sadrži informacije o sigurnosti, rukovanju, odlaganju i recikliranju, regulatorne informacije te informacije o softverskim licencama, kao i jednogodišnje ograničeno jamstvo za vaš MacBook Air. ± 45 W MagSafe 2 strujni adapter Koristite samo strujni adapter koji je isporučen s vašim MacBook Air računalom ili strujni adapter koji je odobrila tvrtka Apple a koji je kompatibilan s ovim proizvodom. Uvjerite se da su AC utikač ili AC strujni kabel u potpunosti umetnuti u strujni adapter prije spajanja adaptera na zidnu utičnicu. MagSafe 2 strujni adapter je usklađen s ograničenjem temperature kućišta, prema međunarodnom standardu za sigurnost informatičke opreme (IEC 60950-1). Za smanjenje opasnosti od pregrijavanja strujnog adaptera ili ozljeda povezanih s toplinom, učinite bilo koje od navedenog: ÂÂ Spojite strujni adapter izravno na strujnu utičnicu. AC utikač MagSafe 2 priključak P  ročitajte sve sigurnosne informacije i upute za rukovanje prije nego počnete koristiti MacBook Air kako biste izbjegli ozljede. [. . . ] Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan MacBook Air jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. European Compliance Statement This product complies with the requirements of European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC. Europe–EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че това MacBook Air е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že tento MacBook Air je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Air overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich das MacBook Air in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc. , et see MacBook Air vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. declares that this MacBook Air is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este MacBook Air cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Air συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil MacBook Air est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Air fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo MacBook Air è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel MacBook Air in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette MacBook Air -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten MacBook Air są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo MacBook Air está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat MacBook Air este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta MacBook Air skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Air spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Air tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. att denna MacBook Air står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. [. . . ] Ako zatražite servis u zemlji u kojoj proizvod nije kupljen, morati ćete se pridržavati svih uvoznih i izvoznih zakona i propisa, te ćete biti obvezni platiti sve carine, PDV i druge odgovarajuće poreze u namete. Za međunarodni servis, Apple može popraviti ili zamjeniti proizvode i dijelove s usporedivim proizvodima i dijelovima koji su u skladu s lokalnim standardima. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI OSIM KAKO JE ODREĐENO OVIM JAMSTVOM I DO NAJVEĆEG OPSEGA DOPUŠTENOG ZAKONOM, APPLE NIJE ODGOVORAN ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU KAO POSLJEDICA BILO KAKVE POVREDE JAMSTVA ILI UVJETA, ILI POD BILO KOJOM DRUGOM PRAVNOM DOKTRINOM, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMOGUĆNOST UPORABE; GUBITAK DOHOTKA; GUBITAK STVARNOG ILI OČEKIVANOG PROFITA (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA TEMELJEM UGOVORA); NEMOGUĆNOST UPORABE NOVCA; GUBITAK OČEKIVANE UŠTEĐEVINE; GUBITAK POSLA; GUBITAK PRILIKA; GUBITAK UGLEDA; GUBITAK REPUTACIJE; GUBITAK, ŠTETA, KOMPROMITIRANJE ILI KVAR PODATAKA; ILI BILO KOJI NEIZRAVAN ILI POSLJEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, BEZ OBZIRA KAKO NASTALI UKLJUČUJUĆI ZAMJENU OPREME I IMOVINE, BILO KAKAV TROŠAK OBNAVLJANJA, PROGRAMIRANJA ILI REPRODUKCIJE BILO KOJIH PROGRAMA ILI PODATAKA SAČUVANIH NA ILI KORIŠTENIH UZ APPLE PROIZVOD ILI BILO KAKVA NEMOGUĆNOST ODRŽAVANJA POVJERLJIVOSTI PODATAKA SAČUVANIH U APPLE PROIZVODU. OVDJE NAVEDENO OGRANIČENJE NE PRIMJENJUJE SE NA SMRTNE SLUČAJEVE ILI OSOBNE POVREDE ILI BILO KAKVU ZAKONSKU ODGOVORNOST ZA DJELA I/ILI PROPUST SA NAMJEROM ILI IZ GRUBE NEPAŽNJE. APPLE NA BILO KOJI NAČIN NE IZJAVLJUJE DA ĆE BITI U MOGUĆNOSTI POPRAVITI APPLE PROIZVOD TEMELJEM OVOG JAMSTVA ILI ZAMIJENITI APPLE PROIZVOD BEZ RIZIKA ZA ILI GUBITKA PODATAKA SAČUVANIH U APPLE PROIZVODU. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA APPLE MACBOOK AIR 2012

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika APPLE MACBOOK AIR 2012.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag