Upute za upotrebu PHILIPS 60PFL9607T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 60PFL9607T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 60PFL9607T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 60PFL9607T.


PHILIPS 60PFL9607T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (8996 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 60PFL9607T QUICK START GUIDE (3473 ko)
   PHILIPS 60PFL9607T (8328 ko)
   PHILIPS 60PFL9607T QUICK START GUIDE (3473 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 60PFL9607T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C D#3/, Sadr!aj 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Vodi" 3 Smart TV 3 App gallery (galerija aplikacija) 3 Videozapisi za posu!ivanje 3 Televizija na mre"i 3 Dru#tvene mre"e 4 Skype 4 Pametni telefoni i tableti 4 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 4 Igranje 4 EasyLink 5 Postavljanje 6 Postolje televizora i monta"a na zid 6 Savjeti za postavljanje 6 Kabel za napajanje 7 Antena 7 Mre"a 7 Povezivanje ure!aja 9 Izbornik za postavljanje 18 Sigurnost i odr"avanje 19 TV prijemnik 21 Uklju$ivanje 21 Daljinski upravlja$ 21 Gledanje televizije 25 TV vodi$ 33 Prelazak na ure!aje 34 Titlovi i jezici 35 Automatsko isklju$ivanje i sat 36 Postavke slike 36 Postavke zvuka 38 Postavke funkcije Ambilight 38 Univerzalni pristup 40 3D 42 %to vam je potrebno 42 Va#e 3D nao$ale 42 Gledanje 3D sadr"aja 43 Optimalno gledanje 3D sadr"aja 44 Zdravstveno upozorenje 44 Briga o 3D nao$alama 44 Smart TV 45 Izbornik Po$etak 45 Smart TV Apps 45 Videozapisi, fotografije i glazba 48 Pauziranje TV programa 50 Snimanje 50 Aplikacija MyRemote 51 Skype 56 %to je Skype ?56 Pokretanje aplikacije Skype 56 Kontakti 57 Pozivi u aplikaciji Skype 58 Skype kredit 59 Skype postavke 59 Odjava 60 Odredbe kori#tenja 60 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Igre 61 Igranje igre 61 Igre za dva igra$a 61 Specifikacije televizora 62 Za#tita okoli#a 62 Snaga 63 Prijem 63 Zaslon 63 Zvuk 63 Multimedija 63 Mogu&nost povezivanja 64 Dimenzije i te"ine 64 Softver televizora 65 Verzija softvera 65 Nadogradnja softvera 65 Softver otvorenog koda 65 Licenca za otvoreni kod 65 Podr#ka 66 Registracija 66 Kori#tenje pomo&i i pretrage 66 Online pomo& 66 Slu"ba za potro#a$e 66 Autorska prava i licence 67 HDMI 67 Dolby 67 Skype 67 Divx 67 Microsoft 67 Drugi za#titni znakovi 67 Indeks 68 2 Sadr"aj 1 Vodi! 1. 1 U odjeljku Pomo" pritisnite * Popis i potra!ite Galerija aplikacija za vi%e informacija. 1. 3 Smart TV Pove!ite Smart LED TV tvrtke Philips s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Mo!ete uspostaviti !i"anu vezu s usmjeriva"em ili be!i"nu Wi-Fi vezu. Videozapisi za posu#ivanje Kako biste gledali posu#eni videozapis, ne morate napu%tati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadr!aja na mre!i. Dok je televizor povezan s ku#nom mre!om, na njemu mo!ete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na ra"unalu ili njime upravljati pomo#u tableta. [. . . ] vremena. Postavke slike Postavke slike U izborniku Slika mo$ete pojedina!no podesiti sve postavke slike. Kako biste otvorili Postavke slike, pritisnite h, odaberite S Pode"avanje i pritisnite OK. • Stil slike U odjeljku Pomo# pritisnite * Popis i potra$ite Stil slike kako biste prilagodili postavke stila slike. • Kontrast pozadinskog osvjetljenja (3D) Postavlja razinu kontrasta pozadinskog osvjetljenja. • Smanjenje "uma Filtrira i smanjuje koli!inu &uma na slici. • Perfect Pixel HD Kontrolira napredne postavke za Perfect Pixel HD Engine. — Perfect Natural Motion uklanja podrhtavanje kod pokreta i reproducira glatke pokrete, naro!ito u filmovima. — Clear LCD pru$a vrhunsku o&trinu u prikazu pokreta, bolje razine crne boje, visok kontrast s mirnom slikom, bez podrhtavanja i ve"i kut gledanja. — Super rezolucija omogu"ava vrhunsku o&trinu, naro!ito na linijama i konturama na slici. — Napredna o"trina omogu"ava vrhunsku o&trinu, naro!ito kad su u pitanju detalji na slici. — Savr"en kontrast postavlja razinu na kojoj televizor automatski nagla&ava detalje na crnim, srednjim i svijetlim podru!jima slike. postavlja razinu na kojoj se potro&nja energije mo$e smanjiti prigu&ivanjem intenziteta osvjetljenja zaslona. Odaberite najmanju potro&nju energije ili sliku s najboljim intenzitetom. — Nagla"avanje boje !ini boje $ivljim i pobolj&ava rezoluciju pojedinosti u jarkim bojama. • Napredno prilago#ava napredne postavke slike: — Svjetlosni senzor postavke slike i funkcije Ambilight automatski prilago#ava uvjetima osvjetljenja u prostoriji. Za postavljanje vi&e ili ni$e gama vrijednosti koristite traku kliza!a. — Temperatura boja postavlja boje na Normalno, Toplo (crvenkasto) ili Hladno (plavkasto). — Prilago&ena temperatura boje postavlja temperature boje slike. • Igra ili ra!unalo Ako je televizor povezan s ra!unalom ili igra"om konzolom, postavlja ga na idealnu postavku prethodno postavljenu na ra!unalu. TV prijemnik / Postavke slike Sat %elite li provjeriti koliko je sati, pritisnite GUIDE (Vodi!) kako biste prona&li vrijeme u TV vodi!u. U nekim se dr$avama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu UTC. Stoga "e se mo$da zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog ra!unanja vremena, a na televizoru "e se mo$da prikazivati neto!no vrijeme. [. . . ] Pomo" za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili ra#unalu Pomo# za televizor mo!ete preuzeti u PDF formatu kako biste je mogli "itati na pametnom telefonu, tabletu ili ra"unalu. Kako biste lak$e izvr$ili $ire sljedove uputa, s ra"unala mo!ete ispisati relevantnu stranicu Pomo#i. Kako biste preuzeli Pomo# (korisni"ki priru"nik), posjetite www. philips. com/support 10. 3 Online pomo" Kako biste rije$ili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, mo!ete se obratiti na$oj podr$ci na mre!i. Mo!ete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda. 66 Podr$ka / Slu!ba za potro$a"e 11 Autorska prava i licence 11. 1 11. 5 Microsoft Windows Media Windows Media registrirani je za!titni znak tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Ameri#kim Dr"avama i/ili drugim dr"avama. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 60PFL9607T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 60PFL9607T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag