Upute za upotrebu PHILIPS 58PFL9956H

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 58PFL9956H. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 58PFL9956H korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 58PFL9956H.


PHILIPS 58PFL9956H : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (7234 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H (6452 ko)
   PHILIPS 58PFL9956H QUICK START GUIDE (4331 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 58PFL9956H

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 7%6, *5189:;1<&5/%63*1', 0%, '1=*50 /1>?@1AB !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, CD<E>;;CF G#3/, 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 )0A=)C), <'!>+0*, F'6 !"#$%&'#()*%"( +(, (-%$, &*%&-$'. &-*$/( 012%"$, '1%"1, $314'-15( 06-/(531*%'789'*%(35(, 5&)( A-)0+, )!/=/1, -'0+(</, *1/!*)(<+=/6!G/. +<!'. !(=+F<)@!A'*='F<)@!A-)<C)A+! 3 78:'. , 1. &*& ;6%1, *-('. , ("( 3 F=+*<)1+6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%!&'('!)*!+!, -+. /0+-1!'2!"#34%5!&&%6 Sadr!aj 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Indeks Po"etak kori#tenja 4 Pregled televizora 4 Postavljanje 8 Tipke na televizoru 10 Registracija televizora 12 Pomo!i podr"ka 13 Osnove 14 Daljinski upravlja# 14 Izbornici 17 Gledanje TV-a 19 3D 24 Gledanje satelitskih kanala 26 Povezani ure$aji 29 Titlovi, mjera#i vremena i zaklju#avanja Smart TV 31 Net TV 31 Interaktivna televizija 34 Videozapisi, fotografije i glazba 35 Pauziranje TV programa i snimanje 37 Igre 39 Tekst 40 Postavljanje 42 Slika i zvuk 42 Ambilight 44 Kanali 46 Satelitski kanali 48 Mre%a 51 Ure$aji 53 Univerzalni pristup 54 Softver 55 Priklju"nice 56 Prva priklju#ivanja 56 Kabeli i povezivanje 57 Povezivanje ure$aja 59 Povezivanje dodatnih ure$aja 67 Mre%a 72 SD kartica 73 Common interface (CAM) 74 Rje#avanje problema 75 Informacije za kontakt 75 Televizor i daljinski upravlja# 76 televizijski kanali 77 Slika i zvuk 78 Ure$aji 79 Videozapisi, fotografije i glazba 80 Mre%a 81 Specifikacije 82 Softver 82 Za"tita okoli"a 83 Napajanje i prijem 85 Zaslon i zvuk 86 Rezolucije zaslona 87 Multimedija 88 Mogu!nost povezivanja 89 Dimenzije i te%ine 90 91 30 Sadr%aj 3 1 Po!etak kori"tenja 1. 1 Pregled televizora Cinema 21:9 Ovaj Cinema 21:9 TV savr!eno odgovara originalnom formatu za filmove i opremljen je zaslonom pune visoke rezolucije. Puna visoka rezolucija od 2560 x 1080 piksela najve"a je rezolucija me#u HD izvorima. Ovaj zaslon nudi odli$nu sliku, bez treperenja i s progresivnim skeniranjem te optimalnom svjetlinom i vrhunskim bojama. [. . . ] Neuspjelo snimanje Kada televizijska ku#a sprije!i zakazano snimanje ili u slu!aju prekida preuzimanja, snimka #e biti ozna!ena kao Failed (neuspjelo). Pojedinosti Zvu!ni opis (komentar) za osobe o"te#enog vida nije dostupan za napredno snimanje putem USB veze. Gledanje snimke Na popisu snimaka odaberite strelicu ispred snimke i pritisnite OK. Mo$ete koristiti tipke x (reprodukcija), Q (premotavanje unaprijed), T (premotavanje unatrag), U (pauza) ili S (zaustavljanje) na daljinskom upravlja!u. Postavljanje vremenski ograni!enog snimanja Kako biste zakazali snimanje koje nije povezano s programom, odaberite Zaka#i snimanje iznad popisa snimki i pritisnite OK. Uklanjanje planiranog snimanja Kako biste uklonili zakazano snimanje, odaberite crveni krug ispred snimke i pritisnite OK. Brisanje snimke Kako biste izbrisali snimku, odaberite je na popisu i pritisnite r OPTIONS te odaberite Izbri"i snimku. Informacije o programu Kako bi se prikazalo vi"e informacija o programu, odaberite program na bilo kojem popisu vodi!a kroz programe i pritisnite OK. Ovisno o statusu programa, mo$ete po!eti gledati, zakazati snimanje, reproducirati snimku ili izbrisati snimku sa stranice. Pojedinosti · Tijekom snimanja programa mo$ete gledati prethodno snimljeni program. · Zvu!ni opis (komentar) za osobe o"te#enog vida nije dostupan za napredno snimanje putem USB veze. Snimanje Ako je televizor povezan s internetom i na stranici vodi!a kroz programe postoji gumb Snimke, digitalni televizijski program mo$ete snimiti na USB tvrdi disk. Ako gumb Snimke nije dostupan, provjerite jesu li podaci vodi!a kroz programe postavljeni na a$uriranje s mre$e. Pritisnite h (Po!etak) i odaberite Pode"avanje > TV postavke > Osobne postavke > Vodi!Sad snimaj Kako biste snimili program koji gledate, pritisnite R (Snimi). Nakon "to snimanje zapo!ne mo$ete prilagoditi vrijeme dovr"etka snimanja u sko!nom prozoru vodi!a kroz programe. Planiranje snimanja Snimanje nadolaze#eg programa mo$ete zakazati za danas ili za nekoliko dana od danas (maksimalno 8 dana). 1 Kako biste zakazali snimanje, pritisnite h (Po!etak) i odaberite Vodi!Na stranici vodi!a kroz programe odaberite kanal i program koji $elite snimiti. Pritisnite x (desno) ili w (lijevo) za pomicanje kroz programe kanala. Kako biste promijenili datum popisa, odaberite datum na vrhu stranice i pritisnite OK. Ako program planirate snimati kada ne budete nazo!ni, ne zaboravite ostaviti televizor u stanju pripravnosti i USB tvrdi disk uklju!en. 38 Smart TV / Pauziranje TV programa i snimanje 3. 5 Igre Igranje igre Dodavanje igra!e konzole U izborniku Po!etak odaberite opciju Dodajte svoje ure"aje kako biste igra#u konzolu dodali u izbornik Po!etak radi lak$eg odabira poslije. Prilikom dodavanja igra#e konzole u izbornik Po!etak odaberite Igra kada televizor zatra%i odabir vrste ure"aja. [. . . ] U!teda energije Postavka Smart slike koja !tedi energiju kombinira nekoliko postavki televizora koje dovode do u!tede energije. Mala potro!nja energije u stanju pripravnosti Ovaj napredni strujni sklop, koji je vode#i u svojoj klasi, smanjuje potro!nju energije televizora na iznimno nisku razinu, bez gubitka na funkcionalnosti stanja pripravnosti. Upravljanje napajanjem Napredna !tednja energije ovog televizora osigurava naju$inkovitije kori!tenje njegove energije. Mo%ete provjeriti kako osobne postavke na televizoru, razina svjetline trenutnih slika na zaslonu te svjetlo u okolini odre"uju relativnu potro!nju energije. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 58PFL9956H

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 58PFL9956H.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag