Upute za upotrebu PHILIPS 47PFL6907T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 47PFL6907T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 47PFL6907T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 47PFL6907T.


PHILIPS 47PFL6907T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (8436 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T (7832 ko)
   PHILIPS 47PFL6907T QUICK START GUIDE (1292 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 47PFL6907T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 89::1', 0%, '1;*50 /1<=>1?@ !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ABCD<89:E AECD<89:E 7#3/, Sadr!aj 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Vodi" 3 Smart TV 3 App gallery (galerija aplikacija) 3 Videozapisi za posu!ivanje 3 Televizija na mre"i 3 Dru#tvene mre"e 4 Skype 4 Pametni telefoni i tableti 4 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 4 Igranje 4 EasyLink 5 Postavljanje 6 Postolje televizora i monta"a na zid 6 Savjeti za postavljanje 6 Kabel za napajanje 6 Antena 6 Mre"a 7 Povezivanje ure!aja 9 Izbornik za postavljanje 17 Sigurnost i odr"avanje 18 TV prijemnik 20 Uklju$ivanje 20 Daljinski upravlja$ 20 Gledanje televizije 22 TV vodi$ 30 Prelazak na ure!aje 30 Titlovi i jezici 31 Automatsko isklju$ivanje i sat 32 Postavke slike 33 Postavke zvuka 34 Postavke funkcije Ambilight 35 Univerzalni pristup 36 3D 38 %to vam je potrebno 38 Va#e 3D nao$ale 38 Gledanje 3D sadr"aja 38 Optimalno gledanje 3D sadr"aja 38 Zdravstveno upozorenje 39 Briga o 3D nao$alama 39 Smart TV 40 Izbornik Po$etak 40 Smart TV Apps 40 Videozapisi, fotografije i glazba 43 Pauziranje TV programa 45 Snimanje 45 Aplikacija MyRemote 46 Skype 51 %to je Skype ?51 Pokretanje aplikacije Skype 51 Kontakti 52 Pozivi u aplikaciji Skype 53 Skype kredit 54 Skype postavke 54 Odjava 55 Odredbe kori#tenja 55 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Igre 56 Igranje igre 56 Igre za dva igra$a 56 Specifikacije televizora 57 Za#tita okoli#a 57 Snaga 58 Prijem 58 Zaslon 58 Zvuk 58 Multimedija 58 Mogu&nost povezivanja 59 Dimenzije i te"ine 59 Softver televizora 60 Verzija softvera 60 Nadogradnja softvera 60 Softver otvorenog koda 60 Licenca za otvoreni kod 60 Podr#ka 61 Registracija 61 Kori#tenje pomo&i i pretrage 61 Online pomo& 61 Slu"ba za potro#a$e 61 Autorska prava i licence 62 HDMI 62 Dolby 62 Skype 62 Divx 62 Microsoft 62 Drugi za#titni znakovi 62 Indeks 63 2 Sadr"aj 1 Vodi! 1. 1 U odjeljku Pomo" pritisnite * Popis i potra!ite Galerija aplikacija za vi%e informacija. 1. 3 Smart TV Pove!ite Smart LED TV tvrtke Philips s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Mo!ete uspostaviti !i"anu vezu s usmjeriva"em ili be!i"nu Wi-Fi vezu. Videozapisi za posu#ivanje Kako biste gledali posu#eni videozapis, ne morate napu%tati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadr!aja na mre!i. Dok je televizor povezan s ku#nom mre!om, na njemu mo!ete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na ra"unalu ili njime upravljati pomo#u tableta. [. . . ] Stoga %e se mo$da zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog ra"unanja vremena, a na televizoru %e se mo$da prikazivati neto"no vrijeme. Kako biste ispravili sat na televizoru, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje i pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Op"enite postavke > Sat i zatim Ovisno o dr#avi. Kada za snimanje programa koristite Smart TV, Snimanje, preporu"amo da vrijeme i datum ne mijenjate ru"no. Mjera$ vremena za isklju$ivanje Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravlja"u ili ako televizor 10 minuta ne primi ulazni signal i naredbe s daljinskog upravlja"a, automatski %e se isklju"iti radi u#tede energije. Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravlja" televizora, isklju"ite funkciju automatskog isklju"ivanja. Kako biste deaktivirali, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje te pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Op"enite postavke > Mjera$ vremena za isklju$ivanje i kliznu traku postavite na 0. U odjeljku Pomo" pritisnite * Popis i potra$ite %tednja energije za vi#e informacija o ekolo#kim zna"ajkama televizora. 3. 8 Postavke slike Postavke slike U izborniku Slika mo$ete pojedina"no podesiti sve postavke slike. Kako biste otvorili Postavke slike, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje i pritisnite OK. • Stil slike U odjeljku Pomo" pritisnite * Popis i potra$ite Stil slike kako biste prilagodili postavke stila slike. • (3D) Pozadinsko osvjetljenje TV prijemnik / Postavke slike Postavlja razinu kontrasta pozadinskog osvjetljenja. • Smanjenje !uma Filtrira i smanjuje koli"inu #uma na slici. • Smanjenje MPEG smetnji Izgla&uje digitalne prijelaze na slici. • Pixel Precise HD Kontrolira napredne postavke za Perfect Pixel HD Engine. — Perfect Natural Motion uklanja podrhtavanje kod pokreta i reproducira glatke pokrete, naro"ito u filmovima. — Clear LCD pru$a vrhunsku o#trinu u prikazu pokreta, bolje razine crne boje, visok kontrast s mirnom slikom, bez podrhtavanja i ve%i kut gledanja. — Super rezolucija omogu%ava vrhunsku o#trinu, naro"ito na linijama i konturama na slici. — Napredna o!trina omogu%ava vrhunsku o#trinu, naro"ito kad su u pitanju detalji na slici. — Savr!en kontrast postavlja razinu na kojoj televizor automatski nagla#ava detalje na crnim, srednjim i svijetlim podru"jima slike. postavlja razinu na kojoj se potro#nja energije mo$e smanjiti prigu#ivanjem intenziteta osvjetljenja zaslona. Odaberite najmanju potro#nju energije ili sliku s najboljim intenzitetom. — Nagla!avanje boje "ini boje $ivljim i pobolj#ava rezoluciju pojedinosti u jarkim bojama. [. . . ] Pomo" za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili ra#unalu Pomo# za televizor mo!ete preuzeti u PDF formatu kako biste je mogli "itati na pametnom telefonu, tabletu ili ra"unalu. Kako biste lak$e izvr$ili $ire sljedove uputa, s ra"unala mo!ete ispisati relevantnu stranicu Pomo#i. Kako biste preuzeli Pomo# (korisni"ki priru"nik), posjetite www. philips. com/support 10. 3 Online pomo" Kako biste rije$ili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, mo!ete se obratiti na$oj podr$ci na mre!i. Mo!ete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda. Podr$ka / Slu!ba za potro$a"e 61 11 Autorska prava i licence 11. 1 11. 5 Microsoft Windows Media Windows Media registrirani je za!titni znak tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Ameri#kim Dr"avama i/ili drugim dr"avama. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 47PFL6907T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 47PFL6907T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag