Upute za upotrebu PHILIPS 47PFL6067T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 47PFL6067T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 47PFL6067T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 47PFL6067T.


PHILIPS 47PFL6067T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (8715 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 47PFL6067T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 47PFL6067T (8052 ko)
   PHILIPS 47PFL6067T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 47PFL6067T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] "#$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' ! !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, -). %'/%Ĉ0%1#. %. 2Ĉ/%01 1 Sadr!aj 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Vodi" 3 Smart TV 3 App gallery (galerija aplikacija) 3 Videozapisi za posu!ivanje 3 Televizija na mre"i 3 Dru# tvene mre"e 4 Skype 4 Pametni telefoni i tableti 4 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 4 Igranje 4 EasyLink 5 Postavljanje 6 Savjeti za postavljanje 6 Kabel za napajanje 6 Antena 6 Mre"a 6 Povezivanje ure!aja 8 Izbornik za postavljanje 16 Postolje televizora i monta"a na zid 16 Sigurnost i odr"avanje 17 TV prijemnik 19 Uklju$ivanje 19 Daljinski upravlja$ 19 Gledanje televizije 21 TV vodi$ 27 Prelazak na ure!aje 28 Titlovi i jezici 29 Automatsko isklju$ivanje i sat 30 Postavke slike 30 Postavke zvuka 32 Postavke funkcije Ambilight 32 Univerzalni pristup 34 3D 36 % to vam je potrebno 36 Va# e 3D nao$ale 36 Gledanje 3D sadr"aja 36 Optimalno gledanje 3D sadr"aja 36 Zdravstveno upozorenje 37 Briga o 3D nao$alama 37 Smart TV 38 Izbornik Po$etak 38 Smart TV Apps 38 Videozapisi, fotografije i glazba 41 Pause TV 43 Snimanje 43 Aplikacija MyRemote 44 Skype 48 % to je Skype ?48 Pokretanje aplikacije Skype 48 Kontakti 49 Pozivi u aplikaciji Skype 50 Skype kredit 51 Skype postavke 51 Odjava 52 Odredbe kori# tenja 52 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Indeks 60 Igre 53 Igranje igre 53 Igre za dva igra$a 53 Specifikacije televizora 54 Za# tita okoli# a 54 Snaga 55 Prijem 55 Zaslon 55 Zvuk 56 Multimedija 56 Mogu&nost povezivanja 56 Dimenzije i te"ine 56 Softver televizora 58 Verzija softvera 58 Nadogradnja softvera 58 Softver otvorenog koda 58 Licenca za otvoreni kod 58 Podr#ka 59 Registracija 59 Kori# tenje pomo&i i pretrage 59 Podr# ka na mre"i 59 Slu"ba za potro# a$e 59 Autorska prava i licence 60 HDMI 60 Dolby 60 Skype 60 Divx 60 Microsoft 60 Drugi za# titni znakovi 60 2 Sadr"aj 1 Vodi! 1. 1 U odjeljku Pomo " pritisnite L Popis i potra!ite App gallery (galerija aplikacija) kako biste prona% li vi% e informacija. 1. 3 Smart TV Pove!ite Smart LED TV tvrtke Philips s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Mo!ete uspostaviti !i"anu vezu s usmjeriva"em ili be!i"nu Wi-Fi vezu. Videozapisi za posu#ivanje Kako biste gledali posu#eni videozapis, ne morate napu% tati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadr!aja na mre!i. Dok je televizor povezan s ku#nom mre!om, na njemu mo!ete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na ra"unalu ili njime upravljati pomo#u tableta. [. . . ] Odaberite TV postavke > Op#enite postavke > Sat i zatim Ovisno o dr$avi. Odaberite Ljetno ra"unanje vremena i odaberite odgovaraju%u postavku. Kada za snimanje programa koristite Smart TV, Snimanje, preporu#amo da vrijeme i datum ne mijenjate ru#no. Izvorni jezik Ako digitalni kanal nudi izvorni jezik programa ili filma, mo"ete postaviti televizor da automatski prelazi na taj audio jezik. Opciju Izvorni jezik postavite na Uklju#eno kako biste film gledali na izvornom jeziku (ako je izvorni jezik dostupan). 2 – odaberite Postavke kanala i zatim Jezici > Izvorni jezik i pritisnite OK . 3 – odaberite Uklju"eno ili Isklju"eno i pritisnite OK . Audio jezici za osobe o !te#enog sluha i osobe slabijeg vida Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilago$ene osobama o!U odjeljku Pomo # pritisnite L Popis i potra"ite Univerzalni pristup kako biste prona!e informacija. Mjera" vremena za isklju"ivanje Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravlja#u ili ako televizor 10 minuta ne primi ulazni signal i naredbe s daljinskog upravlja#a, automatski %e se isklju#iti radi u!Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravlja# televizora, isklju#ite funkciju automatskog isklju#ivanja. Kako biste deaktivirali, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje te pritisnite OK . Odaberite TV postavke > Op#enite postavke > Mjera" vremena za isklju"ivanje i kliznu traku postavite na 0. U odjeljku Pomo # pritisnite L Popis i potra"ite % tednja energije kako biste prona!kim zna#ajkama televizora. Jezik izbornika Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . 2 – odaberite TV postavke > Op#enite postavke > Jezik izbornika i pritisnite OK . e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. 3. 7 Automatsko isklju"ivanje i sat Automatsko isklju"ivanje Opcija automatskog isklju#ivanja omogu%ava postavljanje televizora za automatski prelazak u stanje pripravnosti nakon odre$enog vremena. 30 TV prijemnik / Postavke slike Postavke slike U izborniku Slika mo!ete pojedina"no podesiti sve postavke slike. Kako biste otvorili Postavke slike, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje i pritisnite OK . • Stil slike U odjeljku Pomo " pritisnite L Popis i potra!ite Stil slike kako biste prilagodili postavke stila slike. • (3D) Pozadinsko osvjetljenje Postavlja razinu kontrasta pozadinskog osvjetljenja. • Smanjenje !uma Filtrira i smanjuje koli"inu $ uma na slici. • Pixel Precise HD Kontrolira napredne postavke za Perfect Pixel HD Engine. — Perfect Natural Motion uklanja podrhtavanje kod pokreta i reproducira glatke pokrete, naro"ito u filmovima. [. . . ] Te brojeve mo!ete prona#i na naljepnici na ambala!i ili na naljepnici ure%aja sa stra!nje strane ili na donjem dijelu televizora. 10. 2 Kori!tenje pomo"i i pretrage Ovaj televizor pru!a pomo# na zaslonu. Informacije koje tra!ite mo!ete prona#i na popisu tema ili pro"itati u Pomo#i kao knjizi s poglavljima. Otvaranje Pomo "i Pritisnite h kako biste otvorili izbornik Po"etak. Kako bi se prikazao abecedni popis tema, odaberite karticu L Popis u traci izbornika. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 47PFL6067T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 47PFL6067T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag