Upute za upotrebu PHILIPS 47PDL6907T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 47PDL6907T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 47PDL6907T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 47PDL6907T.


PHILIPS 47PDL6907T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (8422 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 47PDL6907T QUICK START GUIDE (1308 ko)
   PHILIPS 47PDL6907T (7785 ko)
   PHILIPS 47PDL6907T QUICK START GUIDE (1308 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 47PDL6907T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] #$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, -). %'/% 0%1#. %. 2 /%01 1 Sadr!aj 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Vodi" 3 Smart TV 3 App gallery (galerija aplikacija) 3 Videozapisi za posu!ivanje 3 Televizija na mre"i 3 Dru#tvene mre"e 4 Skype 4 Pametni telefoni i tableti 4 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 4 Igranje 4 EasyLink 5 Postavljanje 6 Savjeti za postavljanje 6 Kabel za napajanje 6 Antena 6 Mre"a 6 Povezivanje ure!aja 8 Izbornik za postavljanje 16 Postolje televizora i monta"a na zid 16 Sigurnost i odr"avanje 17 TV prijemnik 19 Uklju$ivanje 19 Daljinski upravlja$ 19 Gledanje televizije 21 TV vodi$ 27 Prelazak na ure!aje 28 Titlovi i jezici 29 Automatsko isklju$ivanje i sat 30 Postavke slike 30 Postavke zvuka 32 Postavke funkcije Ambilight 32 Univerzalni pristup 34 3D 36 %to vam je potrebno 36 Va#e 3D nao$ale 36 Gledanje 3D sadr"aja 36 Optimalno gledanje 3D sadr"aja 36 Zdravstveno upozorenje 37 Briga o 3D nao$alama 37 Smart TV 38 Izbornik Po$etak 38 Smart TV Apps 38 Videozapisi, fotografije i glazba 41 Pause TV 43 Snimanje 43 Aplikacija MyRemote 44 Skype 48 %to je Skype ?48 Pokretanje aplikacije Skype 48 Kontakti 49 Pozivi u aplikaciji Skype 50 Skype kredit 51 Skype postavke 51 Odjava 52 Odredbe kori#tenja 52 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Indeks 59 Igre 53 Igranje igre 53 Igre za dva igra$a 53 Specifikacije televizora 54 Za#tita okoli#a 54 Snaga 55 Prijem 55 Zaslon 55 Zvuk 56 Multimedija 56 Mogu&nost povezivanja 56 Dimenzije i te"ine 56 Softver televizora 57 Verzija softvera 57 Nadogradnja softvera 57 Softver otvorenog koda 57 Licenca za otvoreni kod 57 Podr#ka 58 Registracija 58 Kori#tenje pomo&i i pretrage 58 Podr#ka na mre"i 58 Slu"ba za potro#a$e 58 Autorska prava i licence 59 HDMI 59 Dolby 59 Skype 59 Divx 59 Microsoft 59 Drugi za#titni znakovi 59 2 Sadr"aj 1 Vodi! 1. 1 U odjeljku Pomo" pritisnite L Popis i potra!ite App gallery (galerija aplikacija) kako biste prona%li vi%e informacija. 1. 3 Smart TV Pove!ite Smart LED TV tvrtke Philips s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Mo!ete uspostaviti !i"anu vezu s usmjeriva"em ili be!i"nu Wi-Fi vezu. Videozapisi za posu#ivanje Kako biste gledali posu#eni videozapis, ne morate napu%tati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadr!aja na mre!i. Dok je televizor povezan s ku#nom mre!om, na njemu mo!ete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na ra"unalu ili njime upravljati pomo#u tableta. [. . . ] Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba omogu#iti u opciji Teletekst. Digitalni televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za odre%eni program. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor #e prije#i na njega. Ako nije dostupan nijedan od !eljenih audio jezika, mo!ete odabrati neki drugi audio jezik koji je dostupan. 2 – odaberite Postavke kanala i zatim Jezici > Primarni audio ili Sekundarni audio te pritisnite OK. 4 – pritisnite b, vi$e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Kako biste odabrali audio jezik kada nije dostupan nijedan od !eljenih audio jezika . 1 – pritisnite o OPTIONS 2 – odaberite Audio jezik i zatim !eljeni privremeni audio jezik te pritisnite OK. TV prijemnik / Titlovi i jezici 29 Sat &elite li provjeriti koliko je sati, pritisnite GUIDE (Vodi") kako biste prona#li vrijeme u TV vodi"u. U nekim se dr!avama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu UTC. Stoga %e se mo!da zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog ra"unanja vremena, a na televizoru %e se mo!da prikazivati neto"no vrijeme. Kako biste ispravili sat na televizoru, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje i pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Op#enite postavke > Sat i zatim Ovisno o dr$avi. Odaberite Ljetno ra"unanje vremena i odaberite odgovaraju%u postavku. Kako biste ru"no postavili vrijeme i datum, odaberite Ru"no. Kada za snimanje programa koristite Smart TV, Snimanje, preporu"amo da vrijeme i datum ne mijenjate ru"no. Izvorni jezik Ako digitalni kanal nudi izvorni jezik programa ili filma, mo!ete postaviti televizor da automatski prelazi na taj audio jezik. Opciju Izvorni jezik postavite na Uklju"eno kako biste film gledali na izvornom jeziku (ako je izvorni jezik dostupan). 2 – odaberite Postavke kanala i zatim Jezici > Izvorni jezik i pritisnite OK. 3 – odaberite Uklju"eno ili Isklju"eno i pritisnite OK. 4 – pritisnite b, vi#e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Audio jezici za osobe o!te#enog sluha i osobe slabijeg vida Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilago$ene osobama o#te%enog sluha i osobama slabijeg vida. U odjeljku Pomo# pritisnite L Popis i potra!ite Univerzalni pristup kako biste prona#li vi#e informacija. Mjera" vremena za isklju"ivanje Jezik izbornika Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . 2 – odaberite TV postavke > Op#enite postavke > Jezik izbornika i pritisnite OK. 4 – pritisnite b, vi#e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. [. . . ] 2 – odaberite televizor Umetnite USB memoriju u utor na bo$noj strani televizora, odaberite Po#etak i pritisnite OK. Na USB memorijski ure%aj zapisat "e se identifikacijska datoteka. 3 – preuzimanje softvera televizora 9. 4 Licenca za otvoreni kod Softver televizora / Licenca za otvoreni kod 57 10 Posjetite www. philips. com/support. Na web-stranici podr$ke mo!ete prona#i telefonski broj u svojoj dr!avi na koji nas mo!ete kontaktirati, kao i odgovore na "esta pitanja. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 47PDL6907T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 47PDL6907T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag