Upute za upotrebu PHILIPS 46PFL9707S

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 46PFL9707S. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 46PFL9707S korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 46PFL9707S.


PHILIPS 46PFL9707S : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3072 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S (2651 ko)
   PHILIPS 46PFL9707S QUICK START GUIDE (3472 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 46PFL9707S

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C @8AB:7@8C D#3/, Sadr!aj 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 2 Vodi" 3 Smart TV 3 App gallery (galerija aplikacija) 3 Videozapisi za posu!ivanje 3 Televizija na mre"i 3 Dru#tvene mre"e 4 Skype 4 Pametni telefoni i tableti 4 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 4 Igranje 4 EasyLink 5 Postavljanje 6 Postolje televizora i monta"a na zid 6 Savjeti za postavljanje 6 Kabel za napajanje 7 Antena 7 Satelitska antena 7 Mre"a 7 Povezivanje ure!aja 9 Izbornik za postavljanje 18 Sigurnost i odr"avanje 19 TV prijemnik 21 Uklju$ivanje 21 Daljinski upravlja$ 21 Gledanje televizije 25 TV vodi$ 33 Prelazak na ure!aje 33 Titlovi i jezici 34 Automatsko isklju$ivanje i sat 35 Postavke slike 36 Postavke zvuka 37 Postavke funkcije Ambilight 38 Univerzalni pristup 39 Gledanje satelitskih kanala 41 Satelitski kanali 41 Instalacija satelita 43 3D 47 %to vam je potrebno 47 Va#e 3D nao$ale 47 Gledanje 3D sadr"aja 48 Optimalno gledanje 3D sadr"aja 49 Zdravstveno upozorenje 49 Briga o 3D nao$alama 49 Smart TV 50 Izbornik Po$etak 50 Smart TV Apps 50 Videozapisi, fotografije i glazba 53 Pauziranje TV programa 55 Snimanje 55 Aplikacija MyRemote 56 Skype 61 %to je Skype ?61 Pokretanje aplikacije Skype 61 Kontakti 62 Pozivi u aplikaciji Skype 63 Sadr"aj 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 8 8. 1 8. 2 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 12 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 12. 5 12. 6 Skype kredit 64 Skype postavke 64 Odjava 65 Odredbe kori#tenja 65 Igre 66 Igranje igre 66 Igre za dva igra$a 66 Specifikacije televizora 67 Za#tita okoli#a 67 Snaga 68 Prijem 68 Zaslon 68 Zvuk 68 Multimedija 68 Mogu&nost povezivanja 69 Dimenzije i te"ine 69 Softver televizora 70 Verzija softvera 70 Nadogradnja softvera 70 Softver otvorenog koda 70 Licenca za otvoreni kod 70 Podr#ka 71 Registracija 71 Kori#tenje pomo&i i pretrage 71 Online pomo& 71 Slu"ba za potro#a$e 71 Autorska prava i licence 72 HDMI 72 Dolby 72 Skype 72 Divx 72 Microsoft 72 Drugi za#titni znakovi 72 Indeks 73 1 Vodi! 1. 1 U odjeljku Pomo" pritisnite * Popis i potra!ite Galerija aplikacija za vi%e informacija. 1. 3 Smart TV Pove!ite Smart LED TV tvrtke Philips s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Mo!ete uspostaviti !i"anu vezu s usmjeriva"em ili be!i"nu Wi-Fi vezu. Videozapisi za posu#ivanje Kako biste gledali posu#eni videozapis, ne morate napu%tati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadr!aja na mre!i. Dok je televizor povezan s ku#nom mre!om, na njemu mo!ete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na ra"unalu ili njime upravljati pomo#u tableta. [. . . ] 4 – pritisnite b, vi#e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. • • • • • Original – standardne tvorni"ke postavke Vijesti – idealno za reprodukciju govora Film – idealno za gledanje filmova Igra – idealno za igranje Glazba – idealno za slu#anje glazbe Smje"taj televizora Smje"taj televizora U sklopu prve instalacije ova postavka postavlja se na opciju Na stalku za televizor ili Montiran na zid. Ako ste u me%uvremenu promijenili smje#taj televizora, prilagodite postavku sukladno najboljoj reprodukciji zvuka. 2 – odaberite TV postavke > Op!enite postavke > Smje"taj televizora i pritisnite OK. 3 – odaberite Na stalku za televizor ili Montiran na zid i pritisnite OK. 4 – pritisnite b, vi#e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. 3. 10 Postavke funkcije Ambilight Uklju#ivanje ili isklju#ivanje funkcije Ambilight Kako biste osigurali najbolji Ambilight efekt, imajte na umu sljede$e savjete: • Prigu#ite osvjetljenje u prostoriji i televizor smjestite do 25 cm od zida. • Prilagodite Ambilight u skladu s bojom zida pomo$u postavke Boja zida. • Infracrveni signali s daljinskog upravlja"a mogu biti ometani funkcijom Ambilight. Udaljite ure%aj (reproduktor diskova ili ku$no kino) od funkcije Ambilight. Stil zvuka Radi jednostavne prilagodbe zvuka, mo!ete odabrati prethodno postavljenu postavku pomo$u opcije Stil zvuka. Dok gledate televizijski kanal, pritisnite oOPTIONS kako biste otvorili izbornik Opcije i odaberite Stil zvuka. Stilovi zvuka Opcija Stilovi zvuka omogu$ava jednostavan prelazak na idealne postavke za govor (vijesti) ili gledanje filmova. Osim toga, mo!ete prilagoditi specifi"nu postavku odabranog stila zvuka, kao #to su niski i visoki tonovi. 3 – odaberite TV postavke, pomaknite se do pojedina"ne postavke i prilagodite je. 4 – pritisnite b kako biste zatvorili izbornik i pohranili postavku. 2 – odaberite TV postavke > Zvuk > Stil zvuka i odaberite stil koji !elite ponovo postaviti. pritisnite * Popis i potra!ite Zvuk kako biste prilagodili pojedina"ne postavke zvuka. • Osobna – va# odabir u opciji Osobna prilagodba slike i zvuka 38 Pritisnite AMBILIGHT na daljinskom upravlja"u kako biste uklju"ili ili isklju"ili funkciju Ambilight i kako biste mijenjali Ambilight postavke Isklju#eno, Dinami#no i Stati#ki. Ako !elite saznati vi#e o Ambilight postavkama, pritisnite LPopis i potra!ite Ambilight dinami#no i Ambilight stati#ki. Funkciju Ambilight mo!ete uklju"iti i isklju"iti pomo$u izbornika Ambilight. Odaberite Ambilight. TV prijemnik / Postavke funkcije Ambilight Kako biste ispravili taj utjecaj, odaberite Ambilight > Napredno > Boja zida i odaberite boju koja odgovara boji zida. Ambilight !e promijeniti svoju boju kako bi najbolje odgovarala boji zida iza televizora. Isklju!enje televizora Kako biste Ambilight postavili da se odmah isklju#i ili smanji i isklju#i nekoliko sekundi nakon isklju#enja televizora, odaberite Ambilight > Napredno > Isklju!enje televizora. Ambilight dinami!no Pomo!u opcije Ambilight dinami!no mo"ete prilagoditi brzinu kojom Ambilight odgovara na sliku na zaslonu. Pomo!u opcije Ambilight stati!ki mo"ete postaviti Ambilight boju koju "elite. [. . . ] Pomo" za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili ra#unalu Pomo# za televizor mo!ete preuzeti u PDF formatu kako biste je mogli "itati na pametnom telefonu, tabletu ili ra"unalu. Kako biste lak$e izvr$ili $ire sljedove uputa, s ra"unala mo!ete ispisati relevantnu stranicu Pomo#i. Kako biste preuzeli Pomo# (korisni"ki priru"nik), posjetite www. philips. com/support 11. 3 Online pomo" Kako biste rije$ili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, mo!ete se obratiti na$oj podr$ci na mre!i. Mo!ete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda. Podr$ka / Slu!ba za potro$a"e 71 12 Autorska prava i licence 12. 1 12. 5 Microsoft Windows Media Windows Media registrirani je za!titni znak tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Ameri#kim Dr"avama i/ili drugim dr"avama. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 46PFL9707S

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 46PFL9707S.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag