Upute za upotrebu PHILIPS 32PFL6007T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 32PFL6007T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 32PFL6007T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 32PFL6007T.


PHILIPS 32PFL6007T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (8528 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T (8031 ko)
   PHILIPS 32PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 32PFL6007T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Korisnicki prirucnik Sadr!aj 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Vodi" 2 Smart TV 2 App gallery (galerija aplikacija) 2 Videozapisi za posu!ivanje 2 Televizija na mre"i 2 Dru#tvene mre"e 3 Skype 3 Pametni telefoni i tableti 3 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 3 Igranje 3 EasyLink 4 Postavljanje 5 Savjeti za postavljanje 5 Kabel za napajanje 5 Antena 5 Mre"a 5 Povezivanje ure!aja 7 Izbornik za postavljanje 15 Postolje televizora i monta"a na zid 15 Sigurnost i odr"avanje 16 TV prijemnik 18 Uklju$ivanje 18 Daljinski upravlja$ 18 Gledanje televizije 20 TV vodi$ 27 Prelazak na ure!aje 27 Titlovi i jezici 28 Automatsko isklju$ivanje i sat 29 Postavke slike 30 Postavke zvuka 31 Postavke funkcije Ambilight 32 Univerzalni pristup 33 3D 35 %to vam je potrebno 35 Va#e 3D nao$ale 35 Gledanje 3D sadr"aja 35 Optimalno gledanje 3D sadr"aja 35 Zdravstveno upozorenje 36 Briga o 3D nao$alama 36 Smart TV 37 Izbornik Po$etak 37 Smart TV Apps 37 Videozapisi, fotografije i glazba 40 Pause TV 42 Snimanje 42 Aplikacija MyRemote 43 Skype 47 %to je Skype ?47 Pokretanje aplikacije Skype 47 Kontakti 48 Pozivi u aplikaciji Skype 49 Skype kredit 50 Skype postavke 50 Odjava 51 Odredbe kori#tenja 51 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Indeks 58 Igre 52 Igranje igre 52 Igre za dva igra$a 52 Specifikacije televizora 53 Za#tita okoli#a 53 Snaga 54 Prijem 54 Zaslon 54 Zvuk 54 Multimedija 54 Mogu&nost povezivanja 55 Dimenzije i te"ine 55 Softver televizora 56 Verzija softvera 56 Nadogradnja softvera 56 Softver otvorenog koda 56 Licenca za otvoreni kod 56 Podr#ka 57 Registracija 57 Kori#tenje pomo&i i pretrage 57 Podr#ka na mre"i 57 Slu"ba za potro#a$e 57 Autorska prava i licence 58 HDMI 58 Dolby 58 Skype 58 Divx 58 Microsoft 58 Drugi za#titni znakovi 58 Sadr"aj 1 1 Vodi! 1. 1 U odjeljku Pomo" pritisnite L Popis i potra!ite App gallery (galerija aplikacija) kako biste prona%li vi%e informacija. 1. 3 Smart TV Pove!ite Smart LED TV tvrtke Philips s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Mo!ete uspostaviti !i"anu vezu s usmjeriva"em ili be!i"nu Wi-Fi vezu. Videozapisi za posu#ivanje Kako biste gledali posu#eni videozapis, ne morate napu%tati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadr!aja na mre!i. Dok je televizor povezan s ku#nom mre!om, na njemu mo!ete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na ra"unalu ili njime upravljati pomo#u tableta. [. . . ] 2 ­ odaberite Postavke kanala i zatim Jezici > Izvorni jezik i pritisnite OK. 4 ­ pritisnite b, vi%e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Audio jezici za osobe o!te#enog sluha i osobe slabijeg vida Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilago#ene osobama o%te"enog sluha i osobama slabijeg vida. U odjeljku Pomo# pritisnite L Popis i potra$ite Univerzalni pristup kako biste prona%li vi%e informacija. Jezik izbornika Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . 2 ­ odaberite TV postavke > Op#enite postavke > Jezik izbornika i pritisnite OK. 4 ­ pritisnite b, vi%e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Audio jezik Digitalni televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za odre#eni program. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor "e prije"i na njega. Ako nije dostupan nijedan od $eljenih audio jezika, mo$ete odabrati neki drugi audio jezik koji je dostupan. 2 ­ odaberite Postavke kanala i zatim Jezici > Primarni audio ili Sekundarni audio te pritisnite OK. 4 ­ pritisnite b, vi%e puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Kako biste odabrali audio jezik kada nije dostupan nijedan od $eljenih audio jezika . 1 ­ pritisnite o OPTIONS 2 ­ odaberite Audio jezik i zatim $eljeni privremeni audio jezik te pritisnite OK. 3. 7 Automatsko isklju"ivanje i sat Automatsko isklju"ivanje Opcija automatskog isklju!ivanja omogu"ava postavljanje televizora za automatski prelazak u stanje pripravnosti nakon odre#enog vremena. Kako biste postavili automatsko isklju!ivanje, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje i pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Op#enite postavke > Automatsko isklju"ivanje. Pomo"u klizne trake mo$ete postaviti vrijeme do 180 minuta u pove"anjima od 5 minuta. Ako je postavljeno na 0 minuta, automatsko isklju!ivanje se isklju!uje. Tijekom odbrojavanja uvijek mo$ete ranije isklju!iti televizor ili ponovo postaviti mjera!vremena. TV prijemnik / Automatsko isklju!ivanje i sat 29 Sat !elite li provjeriti koliko je sati, pritisnite GUIDE (Vodi") kako biste prona#li vrijeme u TV vodi"u. U nekim se dr$avama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu UTC. Stoga %e se mo$da zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog ra"unanja vremena, a na televizoru %e se mo$da prikazivati neto"no vrijeme. Kako biste ispravili sat na televizoru, pritisnite h, odaberite S Pode!avanje i pritisnite OK. Odaberite TV postavke > Op"enite postavke > Sat i zatim Ovisno o dr#avi. [. . . ] 3 ­ preuzimanje softvera televizora 9. 4 Licenca za otvoreni kod 56 Softver televizora / Licenca za otvoreni kod 10 Posjetite www. philips. com/support. Na web-stranici podr$ke mo!ete prona#i telefonski broj u svojoj dr!avi na koji nas mo!ete kontaktirati, kao i odgovore na "esta pitanja. Mo!ete preuzeti novi softver za televizor ili priru"nik koji #ete "itati na ra"unalu. Mo!ete putem e-po$te poslati konkretno pitanje ili, u nekim dr!avama, razgovarati na mre!i s jednim od na$ih suradnika. Podr!ka 10. 1 Registracija Registrirajte svoj televizor i u!ivajte u nizu prednosti, uklju"uju#i punu podr$ku (uz sadr!aje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, priliku za osvajanje nagrada i "ak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 32PFL6007T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 32PFL6007T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag