Upute za upotrebu PHILIPS 246EL2SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 246EL2SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 246EL2SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 246EL2SB.


PHILIPS 246EL2SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (11342 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 246EL2SB (8834 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 246EL2SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 246EL2 www. philips. com/welcome HR Korisnicki prirucnik 1 Podrska kupcima & Jamstvo 30 Eesto postavljana pitanja i rjesavanje problema 42 Sadrzaj 1. 10 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 P hilipsovapolitikauslucaju osteenjapikselazamonitores plosnatimzaslonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 SmartControlLiteeesto postavljanapitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1. Vazno Ovajkorisnickiprirucniknamjenjenjezasve korisnikePhilipsmonitora. Prijekoristenja vasegmonitoraprocitajteovajkorisnicki prirucnik. Unjemusenalazevazne informacijeinapomenezakoristenjevaseg monitora. · · · Molimouvijekkoristitenaponskikabel kojegjeprilozioPhilips. Ukolikoniste dobilinaponskikabel, molimoobratitese lokalnomzastupniku. (Molimopogledajte Podrskakorisnika;Centarzakorisnike) ZavrijemeradanemojtevasLCD monitorizlagatijakimvibracijamaili udarcima. [. . . ] Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 28 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit ChinaRoHSrequest. derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. AusergonomischenGründenwird empfohlen, dieGrundfarbenBlauund RotnichtaufdunklemUntergrundzu verwenden(schlechteLesbarkeitund erhöhteAugenbelastungbeizugeringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 29 6. Podrskakupcima&Jamstvo Podrskakupcima&Jamstvo JamstvozaPhilipsF1rstChoice HvalavamstostekupiliovajmonitorPhilips. SviPhilipsovimonitoridizajnirani suiproizvedeniprema ZAPREGLEDPOJEDINOSTIOPOKRIU visokimstandardimateimaju JAMSTVAODABERITESVOJUDRZAVU/ performansevisokekvalitete, PODRUCJE jednostavnisuzakoristenjeiinstalaciju. Akonaietenabilokakvepoteskoetijekom ZAPADNAEUROPA instaliranjailikoristenjaovogproizvoda, Austrija/Belgija/Danska/Francuska/ obratitesePhilipsSluzbizainformaticku Njemacka/Grcka/Finska/Irska/Italija/ podrskukakobisteuzivaliupogodnostima Luksemburg/Nizozemska/Norveska/ jamstvazaPhilipsF1rstChoice. Zahvaljujui Portugal/Svedska/Svicarska/Spanjolska/ ovomdvogodisnjemjamstvuimatepravona VelikaBritanija/Poljska licumjestazamijenitimonitoruslucajuda jeneispravan. Philipseurokuod48sati ISTOCNAEUROPA nakonvasegpozivavasmonitorzamijeniti CeskaRepublika/Maarska/Rusija/ novim. Slovacka/Slovenija/Turska JUZNAAMERIKA Argentina/Brazil SJEVERNAAMERIKA Kanada/SAD TIHIOCEAN Australija/NoviZeland AZIJA Kina/HongKong/Indija/Indonezija/ Koreja/Malezija/Pakistan/Filipini/ Singapur/Tajvan/Tajland/Vijetnam AFRIKA JuznaAfrika BLISKIISTOK UjedinjeniArapskiEmirati Stojeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijediu Andori, Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Francuskoj, Njemackoj, Grckoj, Finskoj, Irskoj, Italiji, Lihtenstajnu, Luksemburgu, Monaku, Nizozemskoj, Norveskoj, Poljska, Portugalu, Svedskoj, Svicarskoj, Spanjolskoj iVelikojBritanijiisamozamonitorekojisu izvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/ili autoriziranizakoristenjeuovimdrzavama. Jamstvopocinjeteidanomkupnje monitora. Unutarnarednedvijegodine, u slucajubilokakvogkvarakojijepokriven ovimjamstvom, zamijenitemovasmonitor novimmonitoromcijajekvalitetabarem jednakakvalitetivasegprvogmonitora. Novimonitorostajevama, aPhilipszadrzava neispravanmonitor. Trajanjejamstvaza novimonitorjeistokaozaprvineispravan monitor, dakle24mjesecioddatumakupnje prvogmonitora. 30 Stonijeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijedi akoseproizvodkoristizaonozastoje namijenjen, akosenjimerukujeispravnoi uskladusuputamazarad, uzpredocenje originalnogracunasdatumomkupnje, nazivomzastupnika, brojemmodelai proizvodnimbrojem. JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi ako: · Sudokumentinabilokojinacin izmijenjeniilisunecitljivi; · Jemodeliliproizvodnibrojpromijenjen, izbrisan, uklonjenilinecitljiv; · Supopravkeilipromjenenaproizvodu vrsilineovlasteniservisiilineovlastene osobe; · Jestetauzrokovananezgodom ukljucujui, alineogranicavajuise nagrom, voduilivatru, neispravno rukovanjeilinemar; · Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; · Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; · Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. · JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi udrzavamakojenisunapopisudrzava zakojesuproizvodiizvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/iliautoriziraniza upotrebu. Utimslucajevimavrijedeopi uvjetijamstvazaPhilipsproizvode. Samojedanpritisaknatipkumisa Ukolikoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradiliposjetitewww. philips. com/ supportwebmjestozadodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Zaúcelomvyhnutiasazbytocnýchazkostí Vámdoporucujemeprecítasipozorne prevádzkovéinstrukcie, alebonavstívtenasu stránkuwww. philips. com/support. Zastobrzerjesavanjeproblema, prije kontaktiranjaPhilipssluzbezapodrsku, molimovasdapripremitesljedee: · BrojmodelaPhilipsa · SerijskibrojzaPhilips · Datumkupnje(mozdaetrebati primjerakracuna) · Procesorkompjutera: CPUinazivgrafickekarticeteverzija upravljackogprograma Operativnisustav Programkojisekoristi · Ostaleinstaliranekartice Problemesebrzerijesitiakopripremitei sljedeeinformacije: · Vasdokazokupnjiukojemstoji:Puna adresagdjeesepreuzetineispravani dostavljenispravanmonitor. Philipsovasredistazapodrskukorisnicima smjestenisusiromsvijeta. Klikniteovdjeza pristuppodacimaokontaktuzaFirstChoice. Ilinamseobratiteputemnase: Webstranica:http://www. philips. com/support 31 F1rstChoiceContactInformation Zemlja Austrija Belgija Danska Finska Luksemburg Nizozemska Norveska Poljska Portugal Spanjolska Svedska Svicarska UjedinjenoKraljevstvo Kod +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Brojtelefona 0810000206 078250851 35258761 840320041 26843000 09000400063 22708250 0223491505 213591440 902888785 086320016 0223102116 02079490069 Tarifa 0, 07 0, 06 Tarifazalokalnepozive 0, 08 Tarifazalokalnepozive 0, 10 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 0, 10 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 32 JamstvozasrednjuiistocnuEuropu · Postovanikupce, HvalavamstostekupiliovajPhilipsov proizvodkojijedizajniraniproizvedenprema · najvisimstandardimakvalitete. Ukoliko, unatoctome, budeteimalipoteskoasovim · proizvodom, Philipsvamjamcibesplatan popravakizamjenskedijeloveunutar razdobljaod24mjeseci, pocevsioddana kupnje. JamstvotvrtkePhilipszasrednjuiistocnu EuropuprimjenjujeseuCeskoj, Maarskoj, Slovackoj, Sloveniji, RusijiiTurskoj, i obuhvaasamomonitorekojisudizajnirani, proizvedeni, odobrenii/ilidozvoljeniza uporabuutimzemljama. Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. Imajtenaumudaproizvodnijeneispravan podovimjamstvomuslucajukadsu modifikacijenuznedaproizvododgovara lokalniminacionalnimtehnickim standardimakojiseprimjenjujuudrzavama Jamstvopocinjeteidanomkupnjemonitora. zakojeproizvodnijeprvobitnodizajnirani/ili proizveden. Iztograzloga, uvijekprovjerite 2godineoddanakupnje, imatepravona besplatanservismonitorauslucajukvarova jelimoguekoristitiproizvoduodreenoj drzavi. Philipsovojamstvoprimjenjujeseakose proizvodomrukujeispravnozanjegovo namijenjenokoristenje, uskladusuputama zaradipopokazivanjuoriginalnogracuna, nakojojstojidatumkupnje, nazivzastupnika temodelibrojproizvodnjeproizvoda. [. . . ] · Otvorite 'Napredna svojstva' i postavite frekvenciju osvjezivanja na 60 Hz, zatim kliknite OK. · Pokrenite racunalo iznova i ponovite korake 2 i 3 kako biste se uvjerili da je vase racunalo podeseno na 1920 x 1080@60 Hz (23. 6"). · Iskljucite racunalo, odvojite stari monitor i prikljucite vas Philips LCD monitor. · Ukljucite monitor i zatim ukljucite svoje racunalo. 45 P2: Stoznacipreporucenafrekvencija osvjezivanjazaLCDmonitor? P6: DalijeLCDzaslonotporanna ogrebotine? Odg. : Preporucenafrekvencijaosvjezivanja naLCDmonitorimaje60Hz, u slucajuikakvihsmetnjinazaslonu, mozetejepodesitina75Hzkako bistevidjelidalisetimeotklanjaju smetnje. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 246EL2SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 246EL2SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag