Upute za upotrebu PHILIPS 232EL2SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 232EL2SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 232EL2SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 232EL2SB.


PHILIPS 232EL2SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (6388 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 232EL2SB (4250 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 232EL2SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 232EL2 232E2 www. philips. com/welcome HR Korisnickiprirucnik 1 Podrskakupcima&Jamstvo 30 Eestopostavljana pitanjairjesavanjeproblema 42 Sadrzaj 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 Vazno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mjerepredostroznostiiodrzavanje . . . . . 1 Opisiznakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zbrinjavanjeproizvodaiambalaze . . . . . 3 Podesavanjemonitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Radsmonitorom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Skinitepostoljezabazuibazu. . . . . . . . . . . . 7 Podacioproizvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SmartImageLite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 P hilipsovapolitikauslucajuosteenja pikselazamonitoresplosnatim zaslonom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Tehnickipodaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4. 1 RazlucivostiProgramiranirezimi. . . . . . 23 4. 2 Automatskastednjasnage. . . . . . . . . . . . . . . . 23 5. [. . . ] Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. 27 NorthEurope(NordicCountries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATT HUVUDBRYTAREOCHUTTAGÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄRDUSTÄLLERDIN UTRUSTNINGPÅPLATS. ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. AufderRückwanddesGerätesbefindetsich einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. AusergonomischenGründenwird empfohlen, dieGrundfarbenBlauund RotnichtaufdunklemUntergrundzu verwenden(schlechteLesbarkeitund erhöhteAugenbelastungbeizugeringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGEN FOR, ATNETLEDNINGENSSTIK OGSTIKKONTAKTERNEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄ VERKKOJOHTOVOIDAAN TARVITTAESSAHELPOSTIIRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 28 ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet ChinaRoHSrequest. (), , 29 6. Podrskakupcima&Jamstvo Podrskakupcima&Jamstvo JamstvozaPhilipsF1rstChoice HvalavamstostekupiliovajmonitorPhilips. SviPhilipsovimonitoridizajnirani suiproizvedeniprema ZAPREGLEDPOJEDINOSTIOPOKRIU visokimstandardimateimaju JAMSTVAODABERITESVOJUDRZAVU/ performansevisokekvalitete, PODRUCJE jednostavnisuzakoristenjeiinstalaciju. Akonaietenabilokakvepoteskoetijekom ZAPADNAEUROPA instaliranjailikoristenjaovogproizvoda, Austrija/Belgija/Danska/Francuska/ obratitesePhilipsSluzbizainformaticku Njemacka/Grcka/Finska/Irska/Italija/ podrskukakobisteuzivaliupogodnostima Luksemburg/Nizozemska/Norveska/ jamstvazaPhilipsF1rstChoice. Zahvaljujui Portugal/Svedska/Svicarska/Spanjolska/ ovomdvogodisnjemjamstvuimatepravona VelikaBritanija/Poljska licumjestazamijenitimonitoruslucajuda jeneispravan. Philipseurokuod48sati ISTOCNAEUROPA nakonvasegpozivavasmonitorzamijeniti CeskaRepublika/Maarska/Rusija/ novim. Slovacka/Slovenija/Turska JUZNAAMERIKA Argentina/Brazil SJEVERNAAMERIKA Kanada/SAD TIHIOCEAN Australija/NoviZeland AZIJA Kina/HongKong/Indija/Indonezija/ Koreja/Malezija/Pakistan/Filipini/ Singapur/Tajvan/Tajland/Vijetnam AFRIKA JuznaAfrika BLISKI ISTOK UjedinjeniArapskiEmirati Stojeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijediu Andori, Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Francuskoj, Njemackoj, Grckoj, Finskoj, Irskoj, Italiji, Lihtenstajnu, Luksemburgu, Monaku, Nizozemskoj, Norveskoj, Poljska, Portugalu, Svedskoj, Svicarskoj, Spanjolskoj iVelikojBritanijiisamozamonitorekojisu izvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/ili autoriziranizakoristenjeuovimdrzavama. Jamstvopocinjeteidanomkupnje monitora. Unutarnarednedvijegodine, u slucajubilokakvogkvarakojijepokriven ovimjamstvom, zamijenitemovasmonitor novimmonitoromcijajekvalitetabarem jednakakvalitetivasegprvogmonitora. Novimonitorostajevama, aPhilipszadrzava neispravanmonitor. Trajanjejamstvaza novimonitorjeistokaozaprvineispravan monitor, dakle24mjesecioddatumakupnje prvogmonitora. 30 Stonijeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijedi akoseproizvodkoristizaonozastoje namijenjen, akosenjimerukujeispravnoi uskladusuputamazarad, uzpredocenje originalnogracunasdatumomkupnje, nazivomzastupnika, brojemmodelai proizvodnimbrojem. JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi ako: · Sudokumentinabilokojinacin izmijenjeniilisunecitljivi; · Jemodeliliproizvodnibrojpromijenjen, izbrisan, uklonjenilinecitljiv; · Supopravkeilipromjenenaproizvodu vrsilineovlasteniservisiilineovlastene osobe; · Jestetauzrokovananezgodom ukljucujui, alineogranicavajuise nagrom, voduilivatru, neispravno rukovanjeilinemar; · Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; · Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; · Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. · JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi udrzavamakojenisunapopisudrzava zakojesuproizvodiizvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/iliautoriziraniza upotrebu. Utimslucajevimavrijedeopi uvjetijamstvazaPhilipsproizvode. Samojedanpritisaknatipkumisa Ukolikoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradiliposjetitewww. philips. com/ supportwebmjestozadodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Zaúcelomvyhnutiasazbytocnýchazkostí Vámdoporucujemeprecítasipozorne prevádzkovéinstrukcie, alebonavstívtenasu stránkuwww. philips. com/support. Zastobrzerjesavanjeproblema, prije kontaktiranjaPhilipssluzbezapodrsku, molimovasdapripremitesljedee: · BrojmodelaPhilipsa · SerijskibrojzaPhilips · Datumkupnje(mozdaetrebati primjerakracuna) · Procesorkompjutera: CPUinazivgrafickekarticeteverzija upravljackogprograma Operativnisustav Programkojisekoristi · Ostaleinstaliranekartice Problemesebrzerijesitiakopripremitei sljedeeinformacije: · Vasdokazokupnjiukojemstoji:Puna adresagdjeesepreuzetineispravani dostavljenispravanmonitor. Philipsovasredistazapodrskukorisnicima smjestenisusiromsvijeta. Klikniteovdjeza pristuppodacimaokontaktuzaFirstChoice. [. . . ] ovimpaketom. Upravljackiprogrami · Otvorite'Naprednasvojstva'i monitora(. infi. icmdatoteke) postavitefrekvencijuosvjezivanja automatskieseinstalirati. · Pokreniteracunaloiznovai ponovitekorake2i3kakobiste seuvjerilidajevaseracunalo podesenona1920x1080@60Hz (23"). P4: Kakoupodesitirazlucivost? Odg. : Vasupravljackiprogramvideo karticeimonitorazajednoodlucuju odostupnimvideorazlucivostima. Zeljenurazlucivostmozeteizabratiu · Iskljuciteracunalo, odvojitestari okviruupravljackeploceWindows® s monitoriprikljucitevasPhilipsLCD "Svojstvaprikaza". [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 232EL2SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 232EL2SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag