Upute za upotrebu PHILIPS 224EL2SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 224EL2SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 224EL2SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 224EL2SB.


PHILIPS 224EL2SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (6728 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 224EL2SB (2404 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 224EL2SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 224EL2 224E2 www. philips. com/welcome HR Korisnickiprirucnik 1 Podrskakupcima&Jamstvo 30 Eestopostavljana pitanjairjesavanjeproblema 42 Sadrzaj 1. 3 Podesavanjemonitora Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 P hilipsovapolitikauslucaju osteenjapikselazamonitores plosnatimzaslonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Eestopostavljanapitanjai rjesavanjeproblema Rjesavanjeproblema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATT HUVUDBRYTAREOCHUTTAGÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄRDUSTÄLLERDIN UTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGEN FOR, ATNETLEDNINGENSSTIK OGSTIKKONTAKTERNEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄ VERKKOJOHTOVOIDAAN TARVITTAESSAHELPOSTIIRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 28 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit ChinaRoHSrequest. derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. AusergonomischenGründenwird empfohlen, dieGrundfarbenBlauund RotnichtaufdunklemUntergrundzu verwenden(schlechteLesbarkeitund erhöhteAugenbelastungbeizugeringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 29 6. Podrskakupcima&Jamstvo Podrskakupcima&Jamstvo JamstvozaPhilipsF1rstChoice HvalavamstostekupiliovajmonitorPhilips. SviPhilipsovimonitoridizajnirani suiproizvedeniprema ZAPREGLEDPOJEDINOSTIOPOKRIU visokimstandardimateimaju JAMSTVAODABERITESVOJUDRZAVU/ performansevisokekvalitete, PODRUCJE jednostavnisuzakoristenjeiinstalaciju. Akonaietenabilokakvepoteskoetijekom ZAPADNAEUROPA instaliranjailikoristenjaovogproizvoda, Austrija/Belgija/Danska/Francuska/ obratitesePhilipsSluzbizainformaticku Njemacka/Grcka/Finska/Irska/Italija/ podrskukakobisteuzivaliupogodnostima Luksemburg/Nizozemska/Norveska/ jamstvazaPhilipsF1rstChoice. Zahvaljujui Portugal/Svedska/Svicarska/Spanjolska/ ovomdvogodisnjemjamstvuimatepravona VelikaBritanija/Poljska licumjestazamijenitimonitoruslucajuda jeneispravan. Philipseurokuod48sati ISTOCNAEUROPA nakonvasegpozivavasmonitorzamijeniti CeskaRepublika/Maarska/Rusija/ novim. Slovacka/Slovenija/Turska JUZNAAMERIKA Argentina/Brazil SJEVERNAAMERIKA Kanada/SAD TIHIOCEAN Australija/NoviZeland AZIJA Kina/HongKong/Indija/Indonezija/ Koreja/Malezija/Pakistan/Filipini/ Singapur/Tajvan/Tajland/Vijetnam AFRIKA JuznaAfrika BLISKI ISTOK UjedinjeniArapskiEmirati Stojeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijediu Andori, Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Francuskoj, Njemackoj, Grckoj, Finskoj, Irskoj, Italiji, Lihtenstajnu, Luksemburgu, Monaku, Nizozemskoj, Norveskoj, Poljska, Portugalu, Svedskoj, Svicarskoj, Spanjolskoj iVelikojBritanijiisamozamonitorekojisu izvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/ili autoriziranizakoristenjeuovimdrzavama. Jamstvopocinjeteidanomkupnje monitora. Unutarnarednedvijegodine, u slucajubilokakvogkvarakojijepokriven ovimjamstvom, zamijenitemovasmonitor novimmonitoromcijajekvalitetabarem jednakakvalitetivasegprvogmonitora. Novimonitorostajevama, aPhilipszadrzava neispravanmonitor. Trajanjejamstvaza novimonitorjeistokaozaprvineispravan monitor, dakle24mjesecioddatumakupnje prvogmonitora. 30 Stonijeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijedi akoseproizvodkoristizaonozastoje namijenjen, akosenjimerukujeispravnoi uskladusuputamazarad, uzpredocenje originalnogracunasdatumomkupnje, nazivomzastupnika, brojemmodelai proizvodnimbrojem. JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi ako: · Sudokumentinabilokojinacin izmijenjeniilisunecitljivi; · Jemodeliliproizvodnibrojpromijenjen, izbrisan, uklonjenilinecitljiv; · Supopravkeilipromjenenaproizvodu vrsilineovlasteniservisiilineovlastene osobe; · Jestetauzrokovananezgodom ukljucujui, alineogranicavajuise nagrom, voduilivatru, neispravno rukovanjeilinemar; · Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; · Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; · Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. · JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi udrzavamakojenisunapopisudrzava zakojesuproizvodiizvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/iliautoriziraniza upotrebu. Utimslucajevimavrijedeopi uvjetijamstvazaPhilipsproizvode. Samojedanpritisaknatipkumisa Ukolikoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradiliposjetitewww. philips. com/ supportwebmjestozadodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Zaúcelomvyhnutiasazbytocnýchazkostí Vámdoporucujemeprecítasipozorne prevádzkovéinstrukcie, alebonavstívtenasu stránkuwww. philips. com/support. Zastobrzerjesavanjeproblema, prije kontaktiranjaPhilipssluzbezapodrsku, molimovasdapripremitesljedee: · BrojmodelaPhilipsa · SerijskibrojzaPhilips · Datumkupnje(mozdaetrebati primjerakracuna) · Procesorkompjutera: CPUinazivgrafickekarticeteverzija upravljackogprograma Operativnisustav Programkojisekoristi · Ostaleinstaliranekartice Problemesebrzerijesitiakopripremitei sljedeeinformacije: · Vasdokazokupnjiukojemstoji:Puna adresagdjeesepreuzetineispravani dostavljenispravanmonitor. [. . . ] · Pokreniteracunaloiznovai Odg. : Vasupravljackiprogramvideo ponovitekorake2i3kakobiste karticeimonitorazajednoodlucuju seuvjerilidajevaseracunalo odostupnimvideorazlucivostima. podesenona1920x1080@60Hz Zeljenurazlucivostmozeteizabratiu (21, 5"). okviruupravljackeploceWindows® s · Iskljuciteracunalo, odvojitestari "Svojstvaprikaza". P5: Stoakoseizgubimzavrijeme · Ukljucitemonitorizatimukljucite podesavanjamonitora? [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 224EL2SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 224EL2SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag