Upute za upotrebu PHILIPS 191V2AB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 191V2AB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 191V2AB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 191V2AB.


PHILIPS 191V2AB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (6842 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 191V2AB (7415 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 191V2AB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 191V2 www. philips. com/welcome HR Korisnickiprirucnik 1 Podrskakupcima&Jamstvo 21 Eestopostavljana pitanjairjesavanjeproblema 40 Sadrzaj 1 1. 1 1. 2 1. 3 2 2. 1 2. 2 2. 3 3 3. 1 3. 2 3. 3 Vazno Mjerepredostroznostiiodrzavanje. . . . . 3 Podesavanjemonitora Instalacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Podacioproizvodu SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Philipsovapolitikauslucajuosteenja pikselazamonitores plosnatimzaslonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 27 6Podrskakupcima& Jamstvo Podrskakupcima&Jamstvo JamstvozaPhilipsF1rstChoice HvalavamstostekupiliovajmonitorPhilips. SviPhilipsovimonitoridizajnirani suiproizvedeniprema visokimstandardimateimaju ZAPREGLEDPOJEDINOSTIOPOKRIU performansevisokekvalitete, JAMSTVAODABERITESVOJUDRZAVU/ jednostavnisuzakoristenjeiinstalaciju. PODRUCJE Akonaietenabilokakvepoteskoetijekom instaliranjailikoristenjaovogproizvoda, ZAPADNAEUROPA obratitesePhilipsSluzbizainformaticku Austrija/Belgija/Danska/Francuska/ podrskukakobisteuzivaliupogodnostima Njemacka/Grcka/Finska/Irska/Italija jamstvazaPhilipsF1rstChoice. Zahvaljujui /Luksemburg/Nizozemska/Norveska/ Portugal/Svedska/Svicarska/Spanjolska/ ovomtrogodisnjemjamstvuimatepravona licumjestazamijenitimonitoruslucajuda VelikaBritanija/Poljska jeneispravan. Philipseurokuod48sati nakonvasegpozivavasmonitorzamijeniti ISTOCNAEUROPA novim. CeskaRepublika/Maarska/Rusija/ Slovacka/Slovenija/Turska Stojeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijediu JUZNAAMERIKA Andori, Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Argentina/Brazil Francuskoj, Njemackoj, Grckoj, Finskoj, Irskoj, Italiji, Lihtenstajnu, Luksemburgu, SJEVERNAAMERIKA Monaku, Nizozemskoj, Norveskoj, Poljska, Kanada/SAD Portugalu, Svedskoj, Svicarskoj, Spanjolskoj iVelikojBritanijiisamozamonitorekojisu TIHIOCEAN izvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/ili Australija/NoviZeland autoriziranizakoristenjeuovimdrzavama. AZIJA Kina/HongKong/Indija/Indonezija/Koreja Jamstvopocinjeteidanomkupnje monitora. Unutarnarednetrigodine, u /Malezija/Pakistan/Filipini/Singapur/ slucajubilokakvogkvarakojijepokriven Tajvan/Tajland/Vijetnam ovimjamstvom, zamijenitemovasmonitor novimmonitoromcijajekvalitetabarem AFRIKA jednakakvalitetivasegprvogmonitora. JuznaAfrika BLISKIISTOK UjedinjeniArapskiEmirati Novimonitorostajevama, aPhilipszadrzava neispravanmonitor. Trajanjejamstvaza novimonitorjeistokaozaprvineispravan monitor, dakle36mjesecioddatumakupnje prvogmonitora. 28 Stonijeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijedi akoseproizvodkoristizaonozastoje namijenjen, akosenjimerukujeispravnoi uskladusuputamazarad, uzpredocenje originalnogracunasdatumomkupnje, nazivomzastupnika, brojemmodelai proizvodnimbrojem. JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi ako: · Sudokumentinabilokojinacin izmijenjeniilisunecitljivi; · Jemodeliliproizvodnibrojpromijenjen, izbrisan, uklonjenilinecitljiv; · Supopravkeilipromjenenaproizvodu vrsilineovlasteniservisiilineovlastene osobe; · Jestetauzrokovananezgodom ukljucujui, alineogranicavajuise nagrom, voduilivatru, neispravno rukovanjeilinemar; · Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; · Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; · Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. · JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi udrzavamakojenisunapopisudrzava zakojesuproizvodiizvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/iliautoriziraniza upotrebu. Utimslucajevimavrijedeopi uvjetijamstvazaPhilipsproizvode. Samojedanpritisaknatipkumisa Ukolikoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradiliposjetitewww. philips. com/ supportwebmjestozadodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Zaúcelomvyhnutiasazbytocnýchazkostí Vámdoporucujemeprecítasipozorne prevádzkovéinstrukcie, alebonavstívtenasu stránkuwww. philips. com/support. Zastobrzerjesavanjeproblema, prije kontaktiranjaPhilipssluzbezapodrsku, molimovasdapripremitesljedee: · BrojmodelaPhilipsa · SerijskibrojzaPhilips · Datumkupnje(mozdaetrebati primjerakracuna) · Procesorkompjutera: o CUPinazivgrafickekarticeteverzija upravljackogprograma o Operativnisustav o Programkojisekoristi · Ostaleinstaliranekartice Problemesebrzerijesitiakopripremitei sljedeeinformacije: · Vasdokazokupnjiukojemstoji:Puna adresagdjeesepreuzetineispravani dostavljenispravanmonitor. Philipsovasredistazapodrskukorisnicima smjestenisusiromsvijeta. Klikniteovdjeza pristuppodacimaokontaktuzaFirstChoice. Ilinamseobratiteputemnase: Webstranica:http://www. philips. com/support 29 F1rstChoiceContactInformation Zemlja Austrija Belgija Danska Finska Luksemburg Nizozemska Norveska Poljska Portugal Spanjolska Svedska Svicarska UjedinjenoKraljevstvo Kod +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Brojtelefona 0810000206 078250851 35258761 840320041 26843000 09000400063 22708250 0223491505 213591440 902888785 086320016 0223102116 02079490069 Tarifa 0, 07 0, 06 Tarifazalokalnepozive 0, 08 Tarifazalokalnepozive 0, 10 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 0, 10 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 30 JamstvozasrednjuiistocnuEuropu · Postovanikupce, HvalavamstostekupiliovajPhilipsov proizvodkojijedizajniraniproizvedenprema · najvisimstandardimakvalitete. Ukoliko, unatoctome, budeteimalipoteskoasovim · proizvodom, Philipsvamjamcibesplatan popravakizamjenskedijeloveunutar razdobljaod36mjeseci, pocevsioddana kupnje. JamstvotvrtkePhilipszasrednjuiistocnu EuropuprimjenjujeseuCeskoj, Maarskoj, Slovackoj, Sloveniji, RusijiiTurskoj, i obuhvaasamomonitorekojisudizajnirani, proizvedeni, odobrenii/ilidozvoljeniza uporabuutimzemljama. Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. Imajtenaumudaproizvodnijeneispravan podovimjamstvomuslucajukadsu modifikacijenuznedaproizvododgovara lokalniminacionalnimtehnickim standardimakojiseprimjenjujuudrzavama Jamstvopocinjeteidanomkupnjemonitora. zakojeproizvodnijeprvobitnodizajnirani/ili proizveden. Iztograzloga, uvijekprovjerite 3godineoddanakupnje, imatepravona besplatanservismonitorauslucajukvarova jelimoguekoristitiproizvoduodreenoj drzavi. Philipsovojamstvoprimjenjujeseakose proizvodomrukujeispravnozanjegovo namijenjenokoristenje, uskladusuputama zaradipopokazivanjuoriginalnogracuna, nakojojstojidatumkupnje, nazivzastupnika temodelibrojproizvodnjeproizvoda. Samojedanpritisaknatipkumisa Ukolikoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradiliposjetitewww. philips. com/ supportwebmjestozadodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Kakobisteizbjeglinepotrebneneugodnosti, Philipsovojamstvomozdaseneeprimijeniti savjetujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradprijenegostoseobratite ako: nasimzastupnicimailiCentrimazapodrsku. · Sudokumentiizmijenjeninabilokoji nacinilisunecitljivi; · Jemodelilibrojproizvodnjeproizvodana UkolikoVasPhilipsproizvodneradipravilno proizvoduizmijenjen, izbrisan, uklonjenili ilijeneispravan, molimoobratiteseVasem zastupnikutvrtkePhilipsiliseizravno necitljiv; obratitenekomodPhilipscentarazaservisi · Supopravkeilipromjenenaproizvodu podrsku. vrsilineovlasteniservisiilineovlastene osobe; Webstranica:http://www. philips. com/support · Jestetauzrokovananezgodom ukljucujui, alineogranicavajuina gromove, voduilivatru, neispravno rukovanjeilizanemarivanje. 31 Informativnasredistazakupce Argentina/Australija/Brazil/Kanada/Novi Zeland/Bjelorusija/Bugarska/Hrvatska /Ceska/Estonija/UjedinjeniArapski Emirati/HongKong/Maarska/Indija/ Indonezija/Izrael/Latvija/Litva/Malezija/ SrednjiIstok+SjevernaAfrika/NoviZeland /Pakistan/Rumunjska/Rusija/Srbijai CrnaGora/Singapur/Slovacka/Slovenija/ JuznaAfrika/JuznaKoreja/Tajvan/Tajland /Turska/Ukrajina/Vijetnam Istocnaeuropa BJELORUSIJATehniekicentarJVIBA M. Bogdanovichstr. 155 BY-220040Minsk Tel:+375172173386 BJELORUSIJA Servis. BY PetrusBrovkyst. 19­101-B 220072, Minsk Bjelorusija BUGARSKA LANService 140, MimiBalkanskaStr. OfficecenterTranslog 1540Sofia, Bugarska Tel:+35929602360 www. lan-service. bg CESKAREPUBLIKA Opaenitoinformativnosredistezakupce 800142100 Xpectrum Lu. ná591/4 CZ-16000Praha6Tel:800. 100. 697ili 220. 121. 435 E-posta:info@xpectrum. cz www. xpectrum. cz HRVATSKA Renopromd. o. o. [. . . ] udarcimaidajezastititeodostrih · Ukljucitemonitorizatimukljucite itupihpredmeta. Prirukovanju svojeracunalo. monitorom, pobrinitesedana P2: Stoznacipreporucenafrekvencija povrsinuzaslonanedjelujetepritiskom osvjezivanjazaLCDmonitor?Odg. :Preporucenafrekvencijaosvjezivanja naLCDmonitorimaje60Hz, uslucaju P7: Nakojinacinsmijemcistiti povrsinuLCDzaslona?ikakvihsmetnjinazaslonu, mozeteje podesitina75Hzkakobistevidjelida Odg. :Zanormalnocisenjekoristitecistu lisetimeotklanjajusmetnje. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 191V2AB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 191V2AB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag