Upute za upotrebu PHILIPS 190E2FB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 190E2FB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 190E2FB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 190E2FB.


PHILIPS 190E2FB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2606 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 190E2FB (1257 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 190E2FB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 190E2 plus www. philips. com/welcome HR Korisnickiprirucnik 1 Podrskakupcima&Jamstvo 20 Eestopostavljana pitanjairjesavanjeproblema 32 Sadrzaj 1. 9 P hilipsovapolitikauslucaju osteenjapikselazamonitore splosnatimzaslonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1. Vazno Ovajkorisnickiprirucniknamjenjenjezasve korisnikePhilipsmonitora. Prijekoristenja vasegmonitoraprocitajteovajkorisnicki prirucnik. Unjemusenalazevazne informacijeinapomenezakoristenjevaseg monitora. · · · Molimouvijekkoristitenaponskikabel kojegjeprilozioPhilips. Ukolikoniste dobilinaponskikabel, molimoobratitese lokalnomzastupniku. (Molimopogledajte Podrskakorisnika;Centarzakorisnike) ZavrijemeradanemojtevasLCD monitorizlagatijakimvibracijamaili udarcima. Neudarajteineispustajtemonitor prilikomradailiprijenosa. Philipsovojamstvoprimjenjujeseakose Odrzavanje proizvodomrukujeispravnozanjegovo · Radizastitezaslonaodmogueg namijenjenokoristenje, uskladusuputama osteenja, nemojtenanjegadjelovati zaradipopokazivanjuoriginalnogracuna, prekomjernomsilom. Prilikom nakojojstojidatumkupnje, nazivzastupnika premjestanja, monitoruhvatitezaokvir; temodelibrojproizvodnjeproizvoda. [. . . ] DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. () 19 6. Podrskakupcima&Jamstvo Podrskakupcima&Jamstvo JamstvozaPhilipsF1rstChoice HvalavamstostekupiliovajmonitorPhilips. SviPhilipsovimonitoridizajnirani suiproizvedeniprema ZAPREGLEDPOJEDINOSTIOPOKRIU visokimstandardimateimaju JAMSTVAODABERITESVOJUDRZAVU/ performansevisokekvalitete, PODRUCJE jednostavnisuzakoristenjeiinstalaciju. Akonaietenabilokakvepoteskoetijekom ZAPADNAEUROPA instaliranjailikoristenjaovogproizvoda, Austrija/Belgija/Danska/Francuska/ obratitesePhilipsSluzbizainformaticku Njemacka/Grcka/Finska/Irska/Italija/ podrskukakobisteuzivaliupogodnostima Luksemburg/Nizozemska/Norveska/ jamstvazaPhilipsF1rstChoice. Zahvaljujui Portugal/Svedska/Svicarska/Spanjolska/ ovomdvogodisnjemjamstvuimatepravona VelikaBritanija/Poljska licumjestazamijenitimonitoruslucajuda jeneispravan. Philipseurokuod48sati ISTOCNAEUROPA nakonvasegpozivavasmonitorzamijeniti CeskaRepublika/Maarska/Rusija/ novim. Slovacka/Slovenija/Turska JUZNAAMERIKA Argentina/Brazil SJEVERNAAMERIKA Kanada/SAD TIHIOCEAN Australija/NoviZeland AZIJA Kina/HongKong/Indija/Indonezija/ Koreja/Malezija/Pakistan/Filipini/ Singapur/Tajvan/Tajland/Vijetnam AFRIKA JuznaAfrika BLISKIISTOK UjedinjeniArapskiEmirati Stojeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijediu Andori, Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Francuskoj, Njemackoj, Grckoj, Finskoj, Irskoj, Italiji, Lihtenstajnu, Luksemburgu, Monaku, Nizozemskoj, Norveskoj, Poljska, Portugalu, Svedskoj, Svicarskoj, Spanjolskoj iVelikojBritanijiisamozamonitorekojisu izvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/ili autoriziranizakoristenjeuovimdrzavama. Jamstvopocinjeteidanomkupnje monitora. Unutarnarednedvijegodine, u slucajubilokakvogkvarakojijepokriven ovimjamstvom, zamijenitemovasmonitor novimmonitoromcijajekvalitetabarem jednakakvalitetivasegprvogmonitora. Novimonitorostajevama, aPhilipszadrzava neispravanmonitor. Trajanjejamstvaza novimonitorjeistokaozaprvineispravan monitor, dakle24mjesecioddatumakupnje prvogmonitora. 20 Stonijeobuhvaenojamstvom?JamstvozaPhilipsF1rstChoicevrijedi akoseproizvodkoristizaonozastoje namijenjen, akosenjimerukujeispravnoi uskladusuputamazarad, uzpredocenje originalnogracunasdatumomkupnje, nazivomzastupnika, brojemmodelai proizvodnimbrojem. JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi ako: · Sudokumentinabilokojinacin izmijenjeniilisunecitljivi; · Jemodeliliproizvodnibrojpromijenjen, izbrisan, uklonjenilinecitljiv; · Supopravkeilipromjenenaproizvodu vrsilineovlasteniservisiilineovlastene osobe; · Jestetauzrokovananezgodom ukljucujui, alineogranicavajuise nagrom, voduilivatru, neispravno rukovanjeilinemar; · Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; · Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; · Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. · JamstvozaPhilipsF1rstChoicenevrijedi udrzavamakojenisunapopisudrzava zakojesuproizvodiizvornokreirani, proizvedeni, odobrenii/iliautoriziraniza upotrebu. Utimslucajevimavrijedeopi uvjetijamstvazaPhilipsproizvode. Samojedanpritisaknatipkumisa Ukolikoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradiliposjetitewww. philips. com/ supportwebmjestozadodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Zaúcelomvyhnutiasazbytocnýchazkostí Vámdoporucujemeprecítasipozorne prevádzkovéinstrukcie, alebonavstívtenasu stránkuwww. philips. com/support. Zastobrzerjesavanjeproblema, prije kontaktiranjaPhilipssluzbezapodrsku, molimovasdapripremitesljedee: · BrojmodelaPhilipsa · SerijskibrojzaPhilips · Datumkupnje(mozdaetrebati primjerakracuna) · Procesorkompjutera: CPUinazivgrafickekarticeteverzija upravljackogprograma Operativnisustav Programkojisekoristi · Ostaleinstaliranekartice Problemesebrzerijesitiakopripremitei sljedeeinformacije: · Vasdokazokupnjiukojemstoji:Puna adresagdjeesepreuzetineispravani dostavljenispravanmonitor. Philipsovasredistazapodrskukorisnicima smjestenisusiromsvijeta. Klikniteovdjeza pristuppodacimaokontaktuzaFirstChoice. Ilinamseobratiteputemnase: Webstranica:http://www. philips. com/support 21 F1rstChoiceContactInformation Zemlja Austrija Belgija Danska Finska Luksemburg Nizozemska Norveska Poljska Portugal Spanjolska Svedska Svicarska UjedinjenoKraljevstvo Kod +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Brojtelefona 0810000206 078250851 35258761 840320041 26843000 09000400063 22708250 0223491505 213591440 902888785 086320016 0223102116 02079490069 Tarifa 0, 07 0, 06 Tarifazalokalnepozive 0, 08 Tarifazalokalnepozive 0, 10 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 0, 10 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 22 JamstvozasrednjuiistocnuEuropu · Postovanikupce, HvalavamstostekupiliovajPhilipsov proizvodkojijedizajniraniproizvedenprema · najvisimstandardimakvalitete. Ukoliko, unatoctome, budeteimalipoteskoasovim · proizvodom, Philipsvamjamcibesplatan popravakizamjenskedijeloveunutar razdobljaod24mjeseci, pocevsioddana kupnje. JamstvotvrtkePhilipszasrednjuiistocnu EuropuprimjenjujeseuCeskoj, Maarskoj, Slovackoj, Sloveniji, RusijiiTurskoj, i obuhvaasamomonitorekojisudizajnirani, proizvedeni, odobrenii/ilidozvoljeniza uporabuutimzemljama. Poteskoeuprijamunastalekao posljedicaslabogsignala, ilikabelskihili antenskihsustavakojinisusastavnidio ureaja; Kvarovinastalikaoposljedicazloporabe ilinepravilneuporabemonitora; Proizvodjepotrebnomodificiratiili prilagoditikakobibiouskladuslokalnim ilinacionalnimtehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuudrzavamazakoje proizvodnijebioprvotnodizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iz tograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. Imajtenaumudaproizvodnijeneispravan podovimjamstvomuslucajukadsu modifikacijenuznedaproizvododgovara lokalniminacionalnimtehnickim standardimakojiseprimjenjujuudrzavama Jamstvopocinjeteidanomkupnjemonitora. zakojeproizvodnijeprvobitnodizajnirani/ili proizveden. Iztograzloga, uvijekprovjerite 2godineoddanakupnje, imatepravona besplatanservismonitorauslucajukvarova jelimoguekoristitiproizvoduodreenoj drzavi. Philipsovojamstvoprimjenjujeseakose proizvodomrukujeispravnozanjegovo namijenjenokoristenje, uskladusuputama zaradipopokazivanjuoriginalnogracuna, nakojojstojidatumkupnje, nazivzastupnika temodelibrojproizvodnjeproizvoda. Samojedanpritisaknatipkumisa Ukolikoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradiliposjetitewww. philips. com/ supportwebmjestozadodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Kakobisteizbjeglinepotrebneneugodnosti, Philipsovojamstvomozdaseneeprimijeniti savjetujemoVamdapazljivoprocitate uputstvazaradprijenegostoseobratite ako: nasimzastupnicimailiCentrimazapodrsku. · Sudokumentiizmijenjeninabilokoji nacinilisunecitljivi; · Jemodelilibrojproizvodnjeproizvodana UkolikoVasPhilipsproizvodneradipravilno proizvoduizmijenjen, izbrisan, uklonjenili ilijeneispravan, molimoobratiteseVasem zastupnikutvrtkePhilipsiliseizravno necitljiv; obratitenekomodPhilipscentarazaservisi · Supopravkeilipromjenenaproizvodu podrsku. vrsilineovlasteniservisiilineovlastene osobe; Webstranica:http://www. philips. com/support · Jestetauzrokovananezgodom ukljucujui, alineogranicavajuina gromove, voduilivatru, neispravno rukovanjeilizanemarivanje. Argentina/Australija/Brazil/Kanada/Novi Ljubljanska4, Sv. Nedjelja, 10431 Zeland/Bjelorusija/Bugarska/Hrvatska/ Ceska/Estonija/UjedinjeniArapskiEmirati/ Hrvatska HongKong/Maarska/Indija/Indonezija/ Tel:+38513330974 Izrael/Latvija/Litva/Malezija/SrednjiIstok ESTONIJA +SjevernaAfrika/NoviZeland/Pakistan/ FUJITSUSERVICESOU Rumunjska/Rusija/SrbijaiCrnaGora/ Akadeemiatee21G Singapur/Slovacka/Slovenija/Juzna EE-12618Tallinn Afrika/JuznaKoreja/Tajvan/Tajland/ Tel:+3726519900 Turska/Ukrajina/Vijetnam www. ee. invia. fujitsu. com Istocnaeuropa MAARSKA BJELORUSIJATehniekicentarJVIBA SerwareSzerviz M. Bogdanovichstr. 155 Vizimolnáru. 2-4 BY-220040Minsk HU-1031Budimpesta Tel:+375172173386 Tel:+3612426331 E-posta:inbox@serware. hu BJELORUSIJA www. serware. hu Servis. BY PetrusBrovkyst. 19­101-B MAARSKA 220072, Minsk ProfiServiceCenterLtd. Bjelorusija 123Kulso-VaciStreet, H-1044Budimpesta(EuropeCenter) BUGARSKA Maarska LANService Tel:+3618148080 140, MimiBalkanskaStr. [. . . ] · AkoeVasLCDmonitorprikazivati nepromjenjiveistaticnesadrzaje, uvijekaktivirajtefunkcijupovremenog osvjezavanjazaslona. · Tezisimptomi"izgorene", "dvostruke" ili"zamagljene"slikeneenestatiinije ihmoguepopraviti. Gorespomenuto osteenjenijeobuhvaenojamstvom. 33 7. 2OpenitaCPP P1: Kadinstaliramsvojmonitor, sto moramucinitiakosenaekranu prikazeporuka'Nemoguprikazati ovajvideorezim'? P2: Stoznacipreporucenafrekvencija osvjezivanjazaLCDmonitor? Odg. : PreporucenarazlucivostzaPhilips 19":1440x900@60Hz. · Iskopcajtesvekablove, tezatim prikljuciteracunalonamonitorkoji steprijekoristili. Odg. : Preporucenafrekvencijaosvjezivanja naLCDmonitorimaje60Hz, u slucajuikakvihsmetnjinazaslonu, mozetejepodesitina75Hzkako bistevidjelidalisetimeotklanjaju smetnje. P3: Cemusluze. infi. icmdatotekena CD-ROM-u?Kakodainstaliram upravljackeprograme(. infi. icm)? · UWindowsizbornikuStartizaberite Odg. : Tosuupravljackiprogramizavas Settings/ControlPanel(Postavke/ monitor. Upravljackeprograme Upravljackaploca). Uprozoru instalirajtenaracunaloprema ControlPanel(Upravljackaploca) sljedeimuputama. Vaseracunalo izaberiteikonuDisplay(Zaslon). [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 190E2FB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 190E2FB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag