Upute za upotrebu PHILIPS 160EL1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 160EL1SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 160EL1SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 160EL1SB.


PHILIPS 160EL1SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2746 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 160EL1SB (1678 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 160EL1SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley. Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/CROATIAN/160EL1/INDEX. HTM [2010/1/12 02:57:01] Sigurnost & Rjesavanje problema Mjere predostroznosti i odrzavanje CPP Rjesavanje problema Informacije o propisima Ostale vezane informacije Informacije o sigurnosti i rjesavanju problema Mjere predostroznosti i odrzavanje UPOZORENJE: Upotreba kontrola, prilagodbi i postupaka koji nisu navedeni u ovom prirucniku mogu dovesti do izlozenosti strujnom udaru, elektricnim i/ili mehanickim opasnostima. Procitajte i slijedite ove upute pri prikljucivanju i koristenju monitora: Primjena: q q q q q q q q Monitor udaljite od izravne sunceve svjetlosti, penica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili sprijeciti pravilno ventiliranje elektronickih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikacu i mreznoj uticnici. Kada monitor iskljucujete izvlacenjem naponskog ili DC kabela, pricekajte oko 6 sekundi prije ponovnog prikljucivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Odaberite gumb 'Monitor' (Monitor), oznacite 'Change. . . ' (Promjena), zatim pritisnite 'Next' (Sljedee). Odaberite 'Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want. ' (Prikazi sve pogone na odreenoj lokaciji, tako da mozete odabrati koji pogon zelite), zatim pritisnite 'Next' (Sljedee) te pritisnite 'Have Disk. . . ' (Dohvat s diska. . . . ). Pritisnite gumb 'Browse. . . ' (Pretrazivanje. . . ), odaberite odgovarajui pogon F: ( CD-ROM pogon), zatim pritisnite gumb 'OK' (U redu). Pritisnite gumb 'OK' (U redu), zatim odaberite model monitora i pritisnite gumb 'Next' (Sljedee). Pritisnite gumb 'Finish' (Zavrsi), zatim pritisnite gumb 'Close' (Zatvori). 1. Pokrenite Windows 2000 file:///C|/Documents%20and%20Settings/Ashley. Chan/Desktop/160EL1%20CD/lcd/manual/CROATIAN/160EL1/install/gt_start. htm (1 of 4) [2010/1/12 03:03:00] Pocetak rada 2. 11. Pritisnite gumb 'Start', oznacite 'Settings' (Postavke) i zatim pritisnite 'Control Panel' (Upravljacka ploca). Odaberite karticu 'Settings' (Postavke), zatim pritisnite 'Advanced. . . ' (Napredno. . . ). Odaberite 'Monitor' (Monitor) - Ako gumb 'Properties' (Svojstva) nije aktivan, to znaci da je vas monitor ispravno konfiguriran. Pritisnite 'Driver' (Pogonski program), zatim pritisnite 'Update Driver. . . ' (Azuriranje pogonskog programa) te pritisnite gumb 'Next' (Sljedee). Odaberite 'Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver' (Prikazi popis poznatih pogonskih programa za ovaj ureaj tako da mogu odabrati odreeni pogonski ureaj), zatim pritisnite 'Next' (Sljedee) te 'Have disk. . . ' (Dohvat s diska. . . ). Pritisnite gumb 'Browse. . . ' (Pretrazivanje), odaberite odgovarajui pogon F: ( CD-ROM pogon). Pritisnite gumb 'Open' (Otvori), zatim pritisnite gumb 'OK' (U redu). Odaberite model monitora te pritisnite gumb 'Next' (Sljedee). Pritisnite gumb 'Finish' (Zavrsi), zatim pritisnite gumb 'Close' (Zatvori). Ako mozete vidjeti prozor 'Digital Signature Not Found' (Digitalni potpis nije pronaen), pritisnite gumb 'Yes' (Da). Za Windows Me 1. 10. Pokrenite Windows Me Pritisnite gumb 'Start', oznacite 'Settings' (Postavke) i zatim pritisnite 'Control Panel' (Upravljacka ploca). Odaberite karticu 'Settings' (Postavke), zatim pritisnite 'Advanced. . . ' (Napredno. . . ). Odaberite gumb 'Monitor' (Monitor), zatim pritisnite gumb 'Change. . . ' (Promjena. . . ). Odaberite 'Specify the location of the driver(Advanced)' (Navedi lokaciju pogona (Napredno)) i pritisnite gumb 'Next' (Sljedee). Odaberite 'Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want' (Prikazi popis svih pogona na odreenoj lokaciji, tako da mozete odabrati pogon koji zelite), zatim pritisnite 'Next' (Sljedee) te pritisnite 'Have Disk. . . ' (Dohvat s diska. . . ). Pritisnite gumb 'Browse. . . ' (Pretrazivanje. . . ), odaberite odgovarajui pogon F: ( CD-ROM pogon), zatim pritisnite gumb 'OK' (U redu). [. . . ] Svaki razdjelnik pretvara jednu tocku povezivanja u tocke visestrukog povezivanja. Svaki od ostalih podredenih prikljucaka razdjelnika omogucuje povezivanje na drugi razdjelnik ili funkciju. Razdjelnici se mogu pronaci, spojiti i odvojiti pri svakom podredeno m prikljucku i omoguciti distribuciju napajanja na podredene uredaje. Svaki podredeni prikljucak moze se pojedinacno omoguciti i konfigurirati pri punoj ili nizoj brzini. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 160EL1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 160EL1SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag