Upute za upotrebu PANASONIC TH-37PA30A

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PANASONIC TH-37PA30A. Nadamo se da vam je ovaj PANASONIC TH-37PA30A korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PANASONIC TH-37PA30A.


PANASONIC TH-37PA30A : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1815 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC TH-37PA30A (2403 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PANASONIC TH-37PA30A

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu N 1 4 7 C 2 5 8 0 3 6 9 Progressive Plasma TV Model br. TH-37PA30 TH-42PA30 Stolni stalak prikazan na slici je opcija. Prije upotrebe ureðaja, molimo Vas saèuvajte ovo uputstvo radi daljnje upotrebe. Hrvatski TQBC0711 Dobrodoš li Dragi Panasonic kupè e, Nadamo se da æete uživati dugo godina u vašem novom TVu. Odjeljak Quick Start Guide (Vodiè za brzi poèetak) na poèetku ovih uputstava omoguæiti æe vam upotrebu ovog ureðaja što je brže moguæe. Preporuèamo vam da proèitate ova uputstva u potpunosti, i saèuvate ih za kasnije istraživanje naprednih funkcija koje vam ova Plasma TV pruža. Sadržaj Važne sigurnosne napomene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Samostalno popravljanje ovog ureðaja je izuzetno opasno i ne treba ga ni u kojem sluè aju vršiti. . • Ako voda ili strani predmeti udu u unutraš njost ureðaja, ako ureðaj padne ili dode do oš teæenja kuæiš ta, odmah iskljuè ite kabel iz utiè nice. Može doæi do kratkog spoja, što dalje dovodi do požara. Kontaktirajte lokalni ovlašteni servis ili Panasonic distributera radi daljnjeg popravka. • PAŽ NJA Pri uporabi Plasma TV Nemojte prinositi dijelove tijela, ruke, lice ili predmete otvorima za prozraè ivanje plazma ekrana. Vruæi zrak izlazi iz tih otvora na vrhu ureðaja, te ne stavljajte ruke, lice ili predmete koji nisu otporni na toplinu jer to može dovesti do opeklina, ošteæenja ili požara. • • • • Provjerite jeste li izvadili sve kablove iz ureðaja prije nego š to ga poènete premješ tati. Ako se plazma ekran pomièe dok su neki od kablova još uvijek prikljuèeni, može doæi do ošteæenja kablova, a to može izazvati požar ili strujni udar . Izvucite mrež ni kabel iz utiè nice mrež nog napona kao sigurnosnu mjeru prije svakog è iš æ enja ili premiješ tanja. Redovito èistite mrež ni kabel kako ne biste dopustili da postane prašnjav. Nakupljena prašina dovodi do sakupljanja vlage na kablu što može oštetiti izolaciju. Izvucite utikaè iz zidne utiènice i suhom tkaninom oèistite metalne terminale na utikaèu. Ovaj plazma ekran emitira infracrvene zrake, pa stoga mož e utjecati na druge komunikacijske ureð aje koji koriste iste zrake. Instalirajte infracrveni senzor na mjesto koje je udaljeno od direktnog ili odbijenog svjetla s vaš eg plazma ekrana. Održ avanje Površ ina ekrana je specijalno izrað ena. Paž ljivo je è istite iskljuè ivo tkaninom za è iš æ enje ili mekom krpom bez vlakana. Ako je površina ekrana izrazito prljava, obrišite je mekom tkaninom bez vlakana, koja je prethodno navlažena è istom vodom ili blagom otopinom neutralnog deterdženta, a zatim obrišite suhom tkaninom sve dok površina ekrana ne postane potpuno suha. Nemojte dodirivati prstima, grepsti noktima ili predmetima površinu ekrana, inace æete oštetiti površinu. Takoder, izbjegavajte kontakte s agresivnim tvarima kao što su raspršivaè protiv insekata, otapala i razrijeðivaè i. U suprotno može doc i do ošteæ enja površine ekrana. • • Ako se kuæ iš te zaprlja obriš ite ga mekom, suhom tkaninom. Ako je kuæište izrazito prljavo, obrišite ga mekom tkaninom, koja je prethodno navlažena vodom ili blagom otopinom neutralnog deterdženta, a zatim obrišite suhom tkaninom sve dok kuæište ne postane potpuno suho, Nemojte dozvoliti da deterdžent dode u dodir s površinom plazma ekrana. Može doæi do problema u radu ako tekuæina uðe u ureðaj. Izbjegavajte dodir s agresivnim tvarima kao što su raspršivaè protiv insekata, otapala i razrijeðivaèi. U suprotnom može doæi do ošteæenja površine kuæišta ili otpadanja dijelova površinskog sloja. Držite gumb pritisnutim. Uèvršæivanje glavnog kabela napajanja 1. Prièvrstite sa trakom za spajanje kabela napajanja. Pritegnuti. 7 Vodiè za brzi poèetak 1 SATELITSKI RECEIVER RF kabel (Nisu u opremi) ILI Scart kablovi (Nisu u opremi) AV4 S VIDEO VIDEO RGB VIDEO AV2 S VIDEO AV1 RGB VIDEO VCR / DVD snimaè Prikljuèite antenu i pomoæ ne ureðaje. 2 2 1 1 Prikljuèite naponski kabel u utiènicu Plasma TV. 2 Prikljuèite naponski kabel u zidnu utiè nicu. 3 Pritisnite sklopku na TV ureðaju i ukljuèite ureðaj. Prebacivanje ureðaja u pripremni mod, pritiskom tipke na daljinskom upravljaèu. [. . . ] Pristupite Sound menu. N MENU OK Pomaknite i odaberite opciju izbornika. Podesite odabranu opciju ili pristupite odabranom izborniku. EXIT 1 4 7 C 2 5 8 0 3 6 9 Pritisnite tipku EXIT u bilo koje vrijeme za povrat gledanju TV programa. Pritiskom na tipku OK nakon podešenja neke funkcije æ e se pohraniti i zamijeniti æ e tvornièku podešenost. OK TV Main menu P i c t u r e menu Sound menu Setup menu Bass Poveæ ava ili smanjuje nivo za pojaè anje ili sniženje niskog, dubokog izvora zvuka. Poveæava ili smanjuje nivo za pojaèanje ili sniženje oštrog, visokog izvora zvuka. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PANASONIC TH-37PA30A

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PANASONIC TH-37PA30A.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag